วันที่  30 กรกฎาคม 2553  เด็กชายศุภชัย  เถื่อนศรี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)  เทศบาลนครนครราชสีมา  ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันพับเครื่องบินกระดาษ และได้คว้า รางวัลที่ 3  ประเภทร่อนนาน  ใน “โครงการการแข่งขันพับเครื่องบินกระดาษเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา”  ณ อาคารสิรินธรวิชโชทัย  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  เทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา  จัดโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในโอกาสฉลองครบรอบ   20 ปี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

            (ครูผู้ฝึกซ้อม  นางพิมผกา ดาผา และ ม.ล.สุภาภรณ์ พลเจริญชัย)

 

   

 

   

 

P

ครูสุภา ภรณ์

ครูสุภาภรณ์ พลเจริญชัย

โรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ)