Img_0016

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯได้จัดโครงการ    เด็กไทย   สดใส  ร่วมใจ    ออกกำลัง    กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

สำหรับเพลงที่ให้นักเรียนออกกำลังกายยามเช้านั้น       

 ได้บูรณาการกับกลุ่มสาระศิลปะวิชานาฎศิลป์  ให้บรรเลงเพลงที่มีความหมายตามเทศกาลและเหตุการณ์ณ์วันสำคัญ   และตามคความสนใจของนักเรียน

สำหรับช่วงนี้เราได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประกอบการออกกำลังกาย   เพื่อส่งเสริมความจงรักภักดีความสามัคคีในชาติ   และได้นำท่ารำวงมาตรฐานประกอบการออกกำลังกาย   เพื่อเป็นการปลูกฝังเอกลักษณ์ไทยให้แก่นักเรียน

Img_0019 Img_0006

การดำเนินงาน       http://gotoknow.org/blog/pps-hpe/39482