การขยายระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

การขยายระยะเวลา

การขยายเวลาทำการตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นการพิจารณาอนุมัติให้ก่อนที่จะครบกำหนดอายุสัญญา และค่าปรับยังไม่เกิดขึ้น การขยายเวลาทำการตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีวิธีปฏิบัติแยกออกได้เป็น 2 กรณี คือ

(1) การขยายเวลาทำการตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง อันเนื่องมาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญาจ้างภายหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญาแล้ว ซึ่งปริมาณงานเพิ่มขึ้นมากกว่าสัญญาเดิม จำเป็นต้องมีการเพิ่มระยะเวลาการทำงานให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อปฏิบัติงานในส่วนที่เพิ่มขึ้น กรณีนี้จะต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 136 วรรคสอง "การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป" โดยหลักปฏิบัติของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา จะต้องกระทำให้เสร็จสิ้นก่อนการตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้าย

(2) การขยายเวลาทำการตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง อันเนื่องมาจากกรณีที่ผู้รับจ้างร้องขอ โดยอ้างปัญหาอุปสรรคขัดขวางการปฏิบัติงานเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนดอายุสัญญา ปัญหาอุปสรรคที่ผู้รับจ้างอ้างเป็นเหตุที่เกิดจาก
  - ความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ
  - เป็นเหตุสุดวิสัย
  - เป็นเหตุที่เกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
การขยายเวลาทำการตามสัญญาในกรณีดังกล่าวจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 139 ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลังความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

คำสำคัญ (Tags)#การขยายระยะเวลาปฏิบัติงาน

หมายเลขบันทึก: 394015, เขียน: 14 Sep 2010 @ 11:25 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 10:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)