การอยู่ไฟ  เป็นประเพณีความเชื่อที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  ซึ่งมารดาหลังคลอดปฏิบัตินับตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นต่อที่บ้าน  ล้วนมีความเชื่อว่าการอยู่ไฟมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของมารดาในภายหน้า