รัฐบาลได้มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนและปฏิรูประบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยระบบงานงบประมาณการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบัญชีต้นทุนและการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งระบบงานงบประมาณ การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ได้เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานจากเดิมที่ใช้เอกสารเป็นหลัก คือการอนุมัติเงินประจำงวด การวางฏีกาและการจ่ายเงิน จากเดิมที่สำนักงบประมาณจัดส่งใบอนุมัติเงินประจำงวดให้กับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เพื่อก่อหนี้ผูกพัน และเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระจึงวางฎีกาขอเงินจากคลังเพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ของหน่วยงานมาเป็นการปฏิบัติงานโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงบประมาณอนุมัติเงินประจำงวดในระบบ GFMIS ให้กับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ , เมื่อหน่วยงานก่อหนี้ผูกพันแล้ว เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระหน่วยงานจะต้องทำคำขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ส่งไปยังกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดเพื่อขอเบิกเงินจากคลัง และกรมบัญชีกลางจะสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้ตามคำขอเบิกเงินโดยตรง
                ประโยชน์ของระบบ
               1. ช่วยให้หน่วยงานลดภาระและความซ้ำซ้อน ในการจัดรายงานด้านงบประมาณบัญชี การเงิน การคลัง ที่ต้องจัดทำส่งส่วนกลาง เนื่องจากส่วนกลางสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันที
               2. ช่วยอำนวยความสะดวก และลดเวลาในการจัดทำรายงานการเงิน การคลัง การออกรายงานประจำวันการปิดบัญชี ประจำเดือน ประจำปี
               3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน บริหารและติดตามการรับจ่าย ทั้งการเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณโดยระบบแสดงข้อมูล การเปรียบเทียบการรับจ่ายเงินจริงกับแผนการรับจ่าย ตามแผนงาน งาน โครงการ เป็นรายเดือน รายไตรมาส รายปี