โรงเรียนวิถีพุทธ  เป็นโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ  เพียงแต่มีการนำกิจกรรมทางพุทธศาสนาในชุมชนเข้ามาใช้ในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติ  ไม่ใช่เพียงให้นักเรียนแต่งตัวใส่เสื้อผ้าสีขาวแล้วบอกว่าเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

         กิจกรรมวิถีพุทธที่นำมาใช้ในโรงเรียน  อาจเป็นกิจกรรมที่ชุมชนได้ปฏิบัติอยู่และเด็กนักเรียนเห็นอยู่เป็นประจำเพียงแต่ยังไม่ได้นำมาปฏิบัติ  เช่น  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  การทำบุญตักบาตร  การถือศีลปฏิบัติธรรม  การฟังธรรม  เมื่อเราได้นำเข้ามาให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในโรงเรียน  ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติบ่อย ๆ ทำซ้ำ ๆ ให้เป็นกิจกรรมประจำตัว  ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ นี้จะนำไปสู่ซึ่งความเป็นผู้มี  ศีล  สมาธิ  และปัญญา

        กิจกรรมทางพุทธศาสนาอาจเลือกนำมาให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามความสนใจแล้วค่อย ๆ ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยความเต็มใจ  ไม่ใช้วิธีบังคับให้นักเรียนต้องปฏิบัติ  ถ้ามีการบังคับก็จะมีแรงต้าน  ถ้ามีแรงต้านกิจกรรมก็จะไม่เกิดในจิตใจ  เมื่อไม่เกิดในจิตใจก็ไม่มีการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  เมื่อไม่มีการปฏิบัติในชีวิตประจำวันวิถีพุทธก็คงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นนอน

         กิจกรรมวิถีพุทธนี้เราไม่การต้องฝึกให้เด็กนักเรียนเป็นผู้ที่แต่งกายเรียบ ๆ เดินช้า ๆ พูดช้า ๆ  หรือไม่ค่อยพูดจากลับใครกลายเป็นซึมเศร้า  ไม่เข้ากับพวกพ้องที่ไม่ปฏิบัติเหมือนตนเอง  ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้ดูแล้วไม่ใช่วิถีชีวิตของชาวพุทธที่แท้จริง