แนวข้อสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

จีรวรรณ
แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ชื่อ นางจีรวรรณ  โพธิ์เอี่ยม    นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศูนย์สระบุรี  รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2553

เสนอ

อาจารย์ ดร.เอกพรต           สมุทธานนท์

อาจารย์ผู้สอน/ที่ปรึกษา

       1.     บุคลากรใดเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ

                ก. ผู้บริหาร                                                            ข. ครู

                ค. นักออกแบบระบบ                                          ง. ทุกข้อที่กล่าวมา

       2.    การดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในสถานศึกษาผู้ใดมีบทบาทสำคัญที่สุด

              ก. นักเรียน                                                            ข. ผู้ปกครอง

              ค. ครู                                                                      ง. ผู้บริหาร

       3.   ข้อมูลประวัติผู้เรียนทุกคน  สภาพครอบครัว ที่อยู่อาศัย ความประพฤติ  จัดอยู่ในระบบงานสารสนเทศใด

            ก. งานวิชาการ                                                     ข. งานกิจการนักเรียน

            ค. งานการเงิน                                                      ง. งานพัสดุ

       4.   ข้อมูลเกี่ยวกับแผนผังอาคาร บริเวณ รายการห้องต่างๆ ควรจัดให้อยู่ในระบบงานสารสนเทศใด

                ก. งานวิชาการ                                                  ข. งานกิจการนักเรียน

                ค. งานอาคารสถานที่                                          ง. งานพัสดุ

       5.  แนวโน้มในการพัฒนาและใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในโลกอนาคตไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องใด

            ก. หุ่นยนต์                                                            ข. สัตว์เลี้ยงดิจิตอล

            ค. วิทยุ                                                                 ง. เทคโนโลยีไร้สายแบบ 4 G

      6.     ประโยชน์ของการใช้ระบบสารสนเทศกับการบริหารหน่วยงานหรือสถานศึกษามีความสำคัญอย่างไร

                ก. สะดวกรวดเร็ว                                                 ข. ประหยัดเวลา

                ค. มีคุณภาพ                                                      ง. ดังที่กล่าวมาทั้งหมด

      7.    TV  On  The  Go  หมายถึงอะไร

                ก. โทรศัพท์แบบพกพา                                       ข. วิทยุแบบพกพา

                ค. โทรทัศน์แบบพกพา                                       ง. เครื่องเล่นซีดี

      8.     เทคโนโลยี 3G ได้ถูกแยกย่อยออกมาเป็นหน่วยเล็กๆ เรียกว่า

                ก. อิเล็กตรอน                                                       ข. เซลล์

                ค. อนุมูล                                                                ง. ซิงค์

       9.    M-Commerce  มีจุดเด่น ยกเว้นเรื่องใด

                ก. กระบวนการรักษาความปลอดภัย                ข. ความแพร่หลายของเครื่องลูกข่าย

                ค. การจัดการเรียนการสอน                               ง. ควมสามารถในการติดตามตัวได้เสมอ

       10.    Ordering  and  service  เป็นการให้บริการในด้านใด

                ก. สำหรับการดาวน์โหลดเพลง                        ข. สำหรับส่งข้อความ

                ค. สำหรับธุรกิจการประมูล                               ง. สำหรับธนาคาร              

เฉลย

1. ง                         2. ง                         3. ข                         4. ค                         5. ค

6. ง                         7. ก                         8. ข                         9. ค                     10. ก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน jeerawan2008

คำสำคัญ (Tags)#จีรวรรณ โพธิ์เอี่ยม

หมายเลขบันทึก: 390547, เขียน: 03 Sep 2010 @ 19:00 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:55 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)