"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

- - - - - - - - - - - - - - - - -
(๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓)