ในอีก 6 เดือนข้างหน้า  ข้าพเจ้าตั้งเป้าหมายไว้ว่า  ข้าพเจ้าจะสามารถมีทักษะในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล   โดยสามารถเสิร์ฟลูกข้ามตาข่ายได้  อันเดอร์บอลได้  เซตบอลได้    ตบบอลได้  และข้าพเจ้าตั้งใจไว้ว่าจะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของคณะให้ได้ 

                การเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลนั้น   ช่วยให้ข้าพเจ้าได้รู้จักเพื่อน ๆ และพี่ๆ มากมาย   เกิดความรักความสามัคคีระหว่างเพื่อน ๆ และรุ่นพี่  มีระเบียบวินัยและทำให้ข้าพเจ้ามีน้ำใจเป็นนักกีฬาด้วย   นอกจากนี้  การเล่นกีฬาวอลเลย์บอล  ช่วยให้ข้าพเจ้าเกิดความสนุกสนาน  สามารถคลายเครียดจากการเรียนได้  และเป็นการออกกำลังกาย   การเล่นกีฬานี้จะช่วยให้ทั้งสุขภาพกายและใจแข็งแรงด้วย

                การที่จะสามารถเล่นกีฬาวอลเลย์บอลได้อย่างมีทักษะนั้น  จำเป็นต้องอาศัยความรักต่อกีฬา และการฝึกซ้อมเป็นประจำ   ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเทคนิคต่าง ๆ

                พื้นฐานการเล่นวอลเลย์บอลได้แก่

                1.การเล่นลูกมือล่าง ( อันเดอร์)

 

 

                2.การเสิร์ฟลูก

                          

                3.การตบ การบล็อก

              4.การเล่นลูกมือบน (การเซต)

                5.มารยาทและกติกา

พื้นฐานเหล่านี้จำเป็นต่อการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเป็นอย่างมาก

 

         ในการเริ่มฝึกนั้นข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าได้ลงเรียนวิชาเลือกวอลเลย์บอล  และได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานต่าง ๆ กับอาจารย์ และนำเอาทักษะนั้นมาใช้ในการฝึกซ้อมวอลเลย์บอลในแต่ละครั้ง  โดยเริ่มจากอันเดอร์วอลเลย์บอล   ตอนแรกอาจจะฝึกอันเดอร์ต่อเนื่องให้ได้  30 ครั้ง  และวันต่อๆไปก็เพิ่มจำนวนครั้งไปเรื่อย ๆ อาจจะเป็นวันละ 100 หรือ 150 ครั้งก็ได้  จากนั้นฝึกเสิร์ฟ วันแรก ๆ อาจจะเสิร์ฟไม่ข้ามตาข่ายแต่วันต่อมาให้เสิร์ฟให้ข้ามตาข่ายวันละ 10 ลูก  จากนั้นฝึกตบ อาจจะตบข้ามบ้างไม่ข้ามบ้าง ในวันแรก ๆ แต่วันต่อไปควรตบให้ไม่ข้ามตาข่ายให้น้อยที่สุด ฝึกเซตเมื่ออันเดอร์คู่กัน  จากนั้นฝึกเล่นรูปแบบทีม    โดยในการฝึกทักษะต่าง ๆ และการเล่นทีมนั้น ก็จะมีเพื่อนๆ และรุ่นพี่ คอยบอกเทคนิควิธีการเล่นที่ถูกต้อง   รวมทั้งเรียนรู้กติกา   เทคนิค  และทักษะอื่น ๆ ได้จากอินเตอร์เน็ต  หรืออาจจะหาได้จากหนังสือหรือคู่มือที่เกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลด้วย 

                การเล่นวอลเลย์บอลทำให้ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม  เนื่องจากการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลนั้นต้องเล่นเป็นทีม   ทุกคนในทีมต้องช่วยเหลือกันจึงจะสามารถเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้

                ในการฝึกซ้อมวอลเลย์บอลเป็นประจำช่วยให้ข้าพเจ้ามีทักษะในการเล่นวอลเลย์บอล  โดยสามารถเสิร์ฟข้ามตาข่าย  เซต  อันเดอร์ และตบได้  และในเดือนตุลาคมนี้  ข้าพเจ้า เพื่อน ๆ และพี่ ๆ จะได้ไปแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย

 

 

ภาคผนวก

ภาพบรรยากาศการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลของข้าพเจ้า

              

              

           

 

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล

http://www.samsenwit.ac.th/e-book/pe/jirawat/vallayball/index.htm

http://www.ppk.ac.th/~pe_ppk/nirun/under.html

 

เอกสารอ้างอิง

 http://www.oknation.net/blog/volleyball/category/article/page4

http://www.ppk.ac.th/~pe_ppk/nirun/under.html

http://volleynat.blogspot.com/2009/07/setter.html

http://www.fangchanu.ac.th/teacher/sudaporn/LEARN_4.html

 บันทึกวันที่ 22 สิงหาคม  2553

แก้ไขบันทึก

วันที่ 23 สิงหาคม 2553

วันที่ 5 กันยายน 2553