วันที่ 13 และ 14 กรกฎาคม 2549 ทีมนักวิจัยจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ) นำทีมโดยท่าน ศ .นพ.สุชาติ อินทรประสิทธิ์ เข้าเก็บข้อมูลการวิจัยในการศึกษาการใช้กระบวนการ HA ในการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยโรงพยาบาล โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกที่โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและอบอุ่น พบว่าทีมงานมีความกระตือรือร้นและตั้งใจมากๆ รับทราบมาว่าศูนย์คุณภาพเตรียมข้อมูลให้ในวันหยุดก็ไม่ได้หยุดเลย ทำให้เราได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการวิจัยมากๆ ทีมงานจะนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนากระบวนการพัฒนาคุณภาพ ทั้ง HA และ HPH ในอนาคตต่อไป ขอขอบพระคุณท่าน ผู้อำนวยการรพ. ระยอง ทีมงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ

เรายังต้องเก็บข้อมูลกันต่ออีกหลายแห่งเลยนะคะ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ