เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต

เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต
เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต
ในโลกปัจจุบันได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กันอย่างแพร่หลาย  และการใช้ก็มีทั้งด้านบวกและด้านลบที่แตกต่างกันออกไป     ประเทศไทยของเราก็ได้นำมาใช้มากมายหลายด้านไม่ว่าจะเป็น  การติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างหน่อยงานของรัฐ   เช่น  ติดต่อกันภายในและระหว่างกระทรวง  และอีกมากมาย
              สังคมสารสนเทศ   เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  คนในสังคมมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  คนทุกระดับอายุ  ทุกอาชีพ  มีความต้องการสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา  เพื่อใช้เทคโนโลยีทั้งทางตรงและทางอ้อม   เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเริ่มนำมาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็น  ระบบปัญญาประดิษฐ์  ยูบิควิตัส หรือยูบิคอม  ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมของการสื่อสารใหม่และเป็ฯแนวโน้มของสังคมสารสนเทศ  ยูบิควิตัสเป็นภาษาลาติน มีความหมายว่า  อยู่ในทุกแห่ง   และการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   รวมทั้งการบริหารประเทศก็ยังมีการตั้งโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น  การใช้เทคโนโลยีก็มีทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้น   ด้านบวกก็จะมีการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก   การพัฒนาให้คอมพิวเตอร์สามารถฟังและตอบเป็ฯภาษาได้  การพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคม    ด้านลบ  การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์   การละเมิดสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา  และนี่ก็คือด้านบวกด้านลบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    พวกเราที่เป็ฯส่วนหนึ่งของสังคมสารสนเทศจึงควรเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน  ไม่ว่าจะการศึกษาหาความรู้  การประกอบธูรกิจ  การพักผ่อนและบันเทิง  รวมทั้งการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับ
                 เทคโนโลยีสารสนเทศไดมีการนำเอามาใช้อย่างมากมาย  บางคนใช้ในทางด้านที่ดี แต่บางคนใช้ในทางด้านทีไม่ดี  ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาในหลายๆด้านทั้งต่อภาครัฐ และเอกชน   เราจึงควรที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์มากที่สุดทั้งในปัจจุบันและในโลกอนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เมธัส เกลี้ยงทองความเห็น (0)