พัฒนาองค์กร

พัฒนาบุคลากร

หลักสูตรการอบรมข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่มีเงื่อนไขกำหนดเป็นตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 มีเนื้อหาสาระ ดังนี้

1. การอบรมในชั้นเรียน 5 วัน ประกอบด้วย

     ส่วนที่ 1 ความรู้สำหรับการเป็นข้าราชยุคใหม่ (Knowledge worker) 1 วัน

     ส่วนที่ 2 ความรู้สำหรับการบริหารจัดการและพัฒนางานในภาระกิจ (Management and Developement Practice) 2 วัน 

      ส่วนที่ 3 ความรู้สมรรถนะตามภาระกิจของข้าราชการจากการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 1 วัน

2. การพัฒนางานโดยหน่วยงานต้นสังกัด โดยวิธีการสอนงาน (Coaching) ในระหว่างการปฏิบัติงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมข้าราชการที่มีเงื่อนไขความเห็น (0)