เทคโนโลยีและสารสนเทศหมายถึงอะไร

             3.เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง “เทคโนโลยีที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีอัตโนมัติ และความรู้ประยุกต์” (ดร.ครรชิต)
           - คอมพิวเตอร์       ใช้เก็บข้อมูล นำข้อมูลมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล เพื่อให้ค้นคืนได้
           - การสื่อสารโทรคมนาคม  ช่วยเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลกัน
การจักการ IT   เพื่อให้การลงทุนไอทีขององค์กรได้ผลดี มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และค้มทุน
ประกอบด้วย
           - การวางแผน จัดหา และนำ IT มาใช้
           - ดูแลให้พนักงานมี PC ใช้ เข้าถึง Internet, Email
           - จัดระบบอัตโนมัติ จัดระบบ Work Group, Work Flow   ตัวอย่างเช่นเช่น
              • วงการแพทย์
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัยต่อวงการแพทย์ปัจจุบัน เห็นได้จากความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นในด้านต่างๆ และประสบควสามสำเร็จในการรักษาผู้เจ็บป่วยมีการนำเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ เช่น การทำอัลตร้าซาวด์ เพื่อทราบข้อมูลวาทารกในครรภ์มารดาเป็นผู้หญิงหรือชาย การใส่กล้องเล็ก ๆ เข้าในร่างกายของมนุษย์ เพื่อช่วยในการผ่าตัดการผ่าตัดโดยใช้แสงเลเซอร์ การแลกเปลี่ยนวิทยาการทางการแพทย์สามารถหข้อมูลจากต่างประเทศได้ โดยติดต่อสื่อสารช่วยเหลือกันในขณะทำการรักษาหรือผ่าตัดผ่านทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

             • วงการบันเทิง
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวงการบันเทิงมากขึ้นทุกวัน จากเดิมที่เคยฟังเพลง ฟังละครทางวิทยุกระจายเสียง ไม่สามารถเห็นตัวคนร้องเพลง หรือแสดงละคร ก็สามารถเห็นตัคนร้องเพลงได้จากทางทีวีหรือโทรทัศน์ ปัจจุบันมีการนำเพลงและภาพยนตร์จัดเก็บไว้ในรูปแบบ ซีดี หรือวีซีดี ได้ การร้องเพลงที่เรียกว่า คาระโอเกะ เมื่อก่อนต้องร้องที่ร้านอาหาร ปัจจุบันสามารถนำไปร้องเองที่บ้านได้ ความบันเทิงมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                         เอกสารอ้างอิง
                                                                                                                    school.obec.go.th/saran/classroom5/learning2.htm - 10k

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อนิศความเห็น (0)