เทคนิคการใช้ google(การค้นหาเว็บเพจ)

พิมพ์ "related:yahoo.com" จะปรากฎ web เกี่ยวกับ yahoo และเว็บที่ลงท้ายด้วย ".com" เช่น google และ msn

พิมพ์ "yahoo" จะปรากฎเว็บที่เกี่ยวข้องกับ yahoo ทั้งหมด

พิมพ์ "related:yahoo" จะปรากฎเว็บที่เกี่ยวข้องกับ yahoo