เทคโนโลยีสาระสนเทศกับแนวโน้มของโลกในอนาคต

แต่ก่อนนี้หนังสือเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่สำคัญ  การสื่อสารถึงกันก็ใช้การส่งจดหมายที่เขียนหรือพิมพ์ลงบนกระดาษ  ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถค้นคว้าข้อมูล ข่าวสารและความรู้ รวมทั้งทำให้เราสามารถสื่อสารถึงกันได้อีกทางหนึ่ง เรียกว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของสิ่งต่าง ๆ และหาทางนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ เทคโนโลยีจึงเป็นค้าที่มีความหมายกว้างไกล เป็นคำที่เราได้พบเห็นและได้ยินอยู่ตลอดมา

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับการประมวลด้วยวิธีต่างๆ  ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายต่อผู้รับ

เมื่อรวมคำว่าเทคโนโลยีกับสารสนเทศเข้าด้วยกัน จึงหมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล

เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มของโลกในอนาคตนั้น ข้าพเจ้าคิดว่า ปัจจุบันนี้ มนุษย์ต่างก็ต้องการความสะดวกรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีสารสนเทศมาเกี่ยวข้อง  เช่น  การค้นคว้าข้อมูล ข่าวสารความรู้จากซีดีรอมและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ซึ่งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตก็คือ ระบบการเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลกันโดยไม่จำกัดระยะทาง เราจึงอาจใช้เครืองข่ายอินเตอร์เน็ตแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้โดยไม่มีขอบเขต  อีกทั้งอินเตอร์เน็ตยังเป็นเครือข่ายข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย , การสื่อสารโดยอาศัยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า e-mail เป็นจดหมายที่ส่งและรับผ่านเครือข่ายการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ อีเมลล์ส่วนมากจะส่งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จึงประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย , แผ่นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า webboard หมายถึงพื้นที่สำหรับให้สมาชิกในเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สามารถตั้งกระทู้ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข่าวสารแก่เพื่อนสมาชิกคนอื่นๆที่เข้ามาอ่านได้ , ห้องคุยอิเล็กทรอนิกส์ หรือ chat room ( ห้องสนทนา ) หมายถึงสถานที่ในเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถคุยกันโดยวิธีการพิมพ์ข้อความ ชื่อของผู้พิมพ์ข้อความที่พิมพ์ลงไปจะไปปรากฎบนจอภาพของผู้ที่กำลังคุยกันในห้องคุยนั้น ... จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีประโยชน์หลายด้าน ทั้งด้าน ความรู้ ข่าวสาร บันเทิง กีฬา  เป็นต้น แต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าเราใช้ไม่ระวังก็จะก่อให้เกิดโทษได้เช่นเดียวกัน ดังข่าวที่พบเจอกันอยู่บ่อยๆ เช่น การถูกล่อลวง การพนันทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

ในอานาคตนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์ อย่างปฏิเสธไม่ได้แน่นอน  มนุษย์มรการพัฒนาและแก้ไขจุดบกพร่องอยู่เรื่อยๆ  จึงมำให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  ต่อไปอาจจะมีหุ่นยนต์ประจำบ้าน หรือบ้านพกพาพับได้ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นดืทั้งกล้องดิจิตอล mp3 และยังสามารถเล่นอินเตอร์เน็ตในตัวได้ นับว่าเป็นที่น่าสนใจยิ่ง

เทคโยโลยีสารสนเทศมีประโยชน์มากมายและในทางกลับกันยังก่อให้เกิดโทษกับตัวเราได้เช่นเดียวกัน  ดังนั้น ก่อนใช้ควรคำนึงถึงประโยชน์และความจำเป็นให้มากกว่าที่ใช้เล่นเพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียว