วิธีปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น โดย หลวงพ่อจรัญ


 วิธีปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น โดย หลวงพ่อจรัญ

การเดินจงกรม

ก่อนเดินให้ยกมือไขว้หลัง มือขวาจับข้อมือซ้าย วางไว้ตรงกระเบนเหน็บ ยืนตัวตรง เงยหน้า หลับตา ให้สติจับอยู่ที่ปลายผม กำหนดว่า “ยืนหนอ” ช้า ๆ ๕ ครั้ง เริ่มจากศีรษะลงมาปลายเท้า และจากปลายเท้าขึ้นไปบนศีรษะ กลับขึ้นกลับลงจนครบ ๕ ครั้ง

แต่ละครั้งแบ่งเป็นสองช่วง ช่วงแรก คำว่า “ยืน” จิตวาดมโนภาพร่างกาย จากศีรษะลงมาหยุดที่สะดือ คำว่า “หนอ” จากสะดือลงไปปลายเท้า กำหนดคำว่า “ยืน” จากปลายเท้ามาหยุดที่สะดือ คำว่า “หนอ” จากสะดือขึ้นไปปลายผม กำหนดกลับไปกลับมา จนครบ ๕ ครั้ง ขณะนั้นให้สติอยู่ที่ร่างกาย อย่าให้ออกไปนอกกาย

เสร็จแล้ว ลืมตาขึ้น ก้มหน้าทอดสายตาไปข้างหน้าประมาณ ๑ ศอก สติจับอยู่ที่เท้า การเดิน กำหนดว่า “ขวา...” “ย่าง...” “หนอ...” กำหนดในใจ คำว่า “ขวา” ต้องยกส้นเท้าขวาขึ้นจากพื้นประมาณ ๒ นิ้ว เท้ากับใจนึกต้องให้พร้อมกัน “ย่าง” ต้องก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าช้าที่สุดเท้า ยังไม่เหยียบพื้น คำว่า “หนอ” เท้าลงถึงพื้นพร้อมกัน เวลายกเท้าซ้ายก็เหมือนกัน กำหนดว่า “ซ้าย...” “ย่าง...” “หนอ...” คงปฏิบัติ เช่นเดียวกันกับ “ขวา...” “ย่าง...” “หนอ...”

ระยะก้าวในการเดิน ห่างกันประมาณ ๑ คืบ เป็นอย่างมากเพื่อการทรงตัว ขณะก้าวจะได้ดีขึ้น เมื่อเดินสุดสถานที่ใช้แล้ว ให้นำเท้ามาเคียงกัน เงยหน้าหลับตา กำหนด “ยืนหนอ” ช้า ๆ อีก ๕ ครั้ง ทำความรู้สึกโดยจิต สติ รู้อยู่ตั้งแต่กลางกระหม่อม แล้วกำหนด “ยืนหนอ” ๕ ครั้ง เบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงปลายเท้า เบื้องบนตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมา “ยืนหนอ” ๕ ครั้ง แล้วหลับตา ตั้งตรง ๆ เอาจิตปักไว้ที่กระหม่อม เอาสติตาม ดังนี้ “ยืน.....” (ถึงสะดือ) “หนอ.....” (ถึงปลายเท้า) หลับตาอย่าลืมตา นึกมโนภาพ เอาจิตมอง ไม่ใช่มองเห็นด้วยสายตา “ยืน……” (จากปลายเท้าถึงสะดือ หยุด) แล้วก็ “หนอ…….” ถึงปลายผม คนละครึ่ง พอทำได้แล้ว ภาวนา “ยืน….หนอ....” จากปลายผม ถึงปลายเท้าได้ทันที ไม่ต้องไปหยุดที่สะดือ แล้วคล่องแคล่วว่องไว ถูกต้องเป็นธรรม

ขณะนั้นให้สติอยู่ที่ร่างกายอย่าให้ออกไปนอกกาย เสร็จแล้วลืมตาขึ้น ก้มหน้า ทอดสายตาไปข้างหน้าประมาณ ๑ ศอก สติจับอยู่ที่เท้า การเดิน กำหนดว่า “ขวา...” “ย่าง...” “หนอ...” กำหนดในใจ

คำว่า “ขวา” ต้องยกส้นเท้าขวาขึ้นจากพื้นประมาณ ๒ นิ้ว เท้ากับใจนึกต้องให้พร้อม
คำว่า “ย่าง” ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าให้ช้าที่สุด เท้ายังไม่เหยียบพื้น
คำว่า “หนอ” เท้าเหยียบพื้นเต็มฝ่าเท้า อย่าให้ส้นเท้าหลังเปิด

เวลายกเท้าซ้ายก็เหมือนกัน กำหนดคำว่า “ซ้าย...” “ย่าง...” “หนอ...” คงปฏิบัติเช่นเดียวกับ “ขวา...” “ย่าง...” “หนอ...” ระยะก้าวในการเดินห่างกันประมาณ ๑ คืบ เป็นอย่างมาก เพื่อการทรงตัวขณะก้าวจะได้ดีขึ้น เมื่อเดินสุดสถานที่ใช้เดินแล้ว พยายามใช้เท้าขวาเป็นหลักคือ “ขวา...” “ย่าง...” “หนอ...” แล้วตามด้วยเท้า “ซ้าย...” “ย่าง...” “หนอ...” จะประกบกันพอดี

แล้วกำหนดว่า “หยุด... หนอ...” จากนั้นเงยหน้า หลับตากำหนด “ยืน... หนอ...” ช้า ๆ อีก ๕ ครั้ง เหมือนกับที่ได้อธิบายมาแล้ว ลืมตา ก้มหน้า ท่ากลับ การกลับกำหนดว่า “กลับหนอ” ๔ ครั้ง คำว่า “กลับหนอ”

     ครั้งที่หนึ่ง ยกปลายเท้าขวา ใช้ส้นเท้าขวาหมุนตัวไปทางขวา ๙๐ องศา
     ครั้งที่ ๒ ลากเท้าซ้ายมาติดกับเท้าขวา
     ครั้งที่ ๓ ทำเหมือนครั้งที่ ๑
     ครั้งที่ ๔ ทำเหมือนครั้งที่ ๒

หากฝึกจนชำนาญแล้วเราสามารถกำหนดให้ละเอียดขึ้น โดยการหมุนตัวจาก ๙๐ องศา เป็น ๔๕ องศา จะเป็นการกลับหนอทั้งหมด ๘ ครั้ง เมื่ออยู่ในท่ากลับหลังแล้วต่อไปกำหนด “ยืน... หนอ...” ช้า ๆ อีก ๕ ครั้ง ลืมตา ก้มหน้า แล้วกำหนดเดินต่อไป กระทำเช่นนี้จนหมดเวลาที่ต้องการ

การนั่ง

กระทำต่อจากการเดินจงกรม อย่าให้ขาดตอนลง เมื่อเดินจงกรมถึงที่จะนั่ง ให้กำหนด “ยืน... หนอ...” อีก ๕ ครั้ง ตามที่กระทำมาแล้วเสียก่อน แล้วกำหนดปล่อยมือลงข้างตัวว่า “ปล่อยมือหนอ ๆ ๆ ๆ ๆ” ช้า ๆ จนกว่าจะลงสุดเวลานั่งค่อย ๆ ย่อตัวลงพร้อมกับกำหนดตามอาการที่ทำไปจริง ๆ เช่น “ย่อตัวหนอ ๆ ๆ ๆ” “เท้าพื้นหนอ ๆ ๆ” “คุกเข่าหนอ ๆ ๆ” “นั่งหนอ ๆ ๆ” เป็นต้น

วิธีนั่ง  ให้นั่งขัดสมาธิ คือ ขาขวาทับขาซ้าย นั่งตัวตรง หลับตา เอาสติมาจับอยู่ที่สะดือที่ท้องพองยุบ เวลาหายใจเข้าท้องพอง กำหนดว่า “พอง หนอ” ใจนึกกับท้องที่พองต้องให้ทันกัน อย่าให้ก่อนหรือหลังกัน หายใจออกท้องยุบ กำหนดว่า “ยุบ หนอ” ใจนึกกับท้องที่ยุบต้องทันกัน อย่าให้ก่อนหรือหลังกัน

ข้อสำคัญ  ให้สติจับอยู่ที่พอง ยุบ เท่านั้น อย่าดูลมที่จมูก อย่าตะเบ็งท้องให้มีความรู้สึกตามความ เป็นจริงว่าท้องพองไปข้างหน้า ท้องยุบมาทางหลัง อย่าให้เห็นเป็นไปว่า ท้องพองขึ้นข้างบน ท้องยุบลงข้างล่าง ให้กำหนดเช่นนี้ตลอดไป จนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนด

เมื่อมีเวทนา  เวทนาเป็นเรื่องสำคัญที่สุด จะต้องบังเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติแน่นอน จะต้องมีความอดทน เป็นการสร้างขันติบารมีไปด้วย ถ้าผู้ปฏิบัติขาดความอดทนเสียแล้ว การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นก็ล้มเหลว ในขณะที่นั่งหรือเดินจงกรมอยู่นั้น ถ้ามีเวทนาความเจ็บ ปวด เมื่อย คัน ๆ เกิดขึ้น ให้หยุดเดิน หรือหยุดกำหนดพองยุบ ให้เอาสติไปตั้งไว้ที่เวทนาเกิด และกำหนดไปตามความเป็นจริงว่า “ปวดหนอ ๆ ๆ” “เจ็บหนอ ๆ ๆ” “คันหนอ ๆ ๆ” เป็นต้น ให้กำหนดไปเรื่อย ๆ จนกว่าเวทนาจะหายไป เมื่อเวทนาหายไปแล้ว ก็ให้กำหนดนั่งหรือเดินต่อไป

จิต เวลานั่งอยู่หรือเดินอยู่ ถ้าจิตคิดถึงบ้าน คิดถึงทรัพย์สินหรือคิดฟุ้งซ่านต่าง ๆ นานา ก็ให้เอาสติปักลงที่ลิ้นปี่พร้อมกับกำหนดว่า “คิดหนอ ๆ ๆ ๆ” ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจิตจะหยุดคิด แม้ดีใจ เสียใจ หรือโกรธ ก็กำหนด เช่นเดียวกันว่า “ดีใจหนอ ๆ ๆ ๆ” “เสียใจหนอ ๆ ๆ ๆ” “โกรธ หนอ ๆ ๆ ๆ” เป็นต้น

เวลานอน

เวลานอนค่อย ๆ เอนตัวนอนพร้อมกับกำหนดตามไปว่า “นอนหนอ ๆ ๆ ๆ” จนกว่าจะนอนเรียบร้อย ขณะนั้นให้เอาสติจับ อยู่กับอาการเคลื่อนไหวของร่างกาย เมื่อนอนเรียบร้อยแล้วให้เอาสติมาจับที่ท้อง แล้วกำหนดว่า “พอง หนอ” “ยุบ หนอ” ต่อไปเรื่อย ๆ ให้คอยสังเกตให้ดีว่า จะหลับไปตอนพอง หรือตอนยุบ

อิริยาบถต่าง ๆ  การเดินไปในที่ต่าง ๆ การเข้าห้องน้ำ การเข้าห้องส้วม การรับประทานอาหาร และการกระทำกิจการงานทั้งปวง ผู้ปฏิบัติต้องมีสติกำหนดอยู่ทุกขณะในอาการเหล่านี้ ตามความเป็นจริง คือ มีสติ สัมปชัญญะ เป็นปัจจุบัน อยู่ตลอดเวลา

หมายเหตุ การเดินจงกรมนั้น กระทำการเดินได้ถึง ๖ ระยะ แต่ในที่นี้อธิบายไว้เพียงระยะเดียว การเดินระยะต่อไปนั้นจะต้องเดินระยะที่ ๑ ให้ถูกต้อง คือ ได้ปัจจุบันธรรมจริง จึงจะเพิ่มระยะต่อไป ตามผลการปฏิบัติของแต่ละบุคคล

สรุปการกำหนดต่าง ๆ พอสังเขป ดังนี้

๑. ตาเห็นรูป  จะหลับตาหรือลืมตาก็แล้วแต่ ให้ตั้งสติไว้ที่ตา กำหนดว่า เห็นหนอ ๆ ๆ ๆ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะรู้สึกว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็น ละความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้ ถ้าหลับตาอยู่ ก็กำหนดไปจนกว่าภาพนั้นจะหายไป

๒. หูได้ยินเสียง  ให้ตั้งสติไว้ที่หู กำหนดว่า เสียงหนอ ๆ ๆ ๆ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะรู้สึกว่าเสียง ก็สักแต่ว่าเสียง ละความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้

๓. จมูกได้กลิ่น  ตั้งสติไว้ที่จมูก กำหนดว่า กลิ่นหนอ ๆ ๆ ๆ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะรู้สึกว่ากลิ่น ก็สักแต่ว่ากลิ่น ละความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้้

๔. ลิ้นได้รส  ตั้งสติไว้ที่ลิ้น กำหนดว่า รสหนอ ๆ ๆ ๆ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะรู้สึกว่ารส ก็สักแต่ว่ารส ละความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้

๕. การถูกต้องสัมผัส  ตั้งสติไว้ตรงที่สัมผัส กำหนดตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ละความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้

๖. ใจนึกคิดอารมณ์  ตั้งสติไว้ที่ลิ้นปี่ กำหนดว่า คิดหนอ ๆ ๆ ๆ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าความนึกคิดจะหายไป

๗. อาการบางอย่างเกิดขึ้น  กำหนดไม่ทัน หรือกำหนดไม่ถูกว่า จะกำหนดอย่างไร ตั้งสติไว้ที่ลิ้นปี่ กำหนดว่า รู้หนอ ๆ ๆ ๆ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าอาการนั้นจะหายไป

การที่เรากำหนดจิต และตั้งสติไว้เช่นนี้ เพราะเหตุว่าจิตของเรา อยู่ใต้บังคับของความโลภ ความโกรธ ความหลง เช่น ตาเห็นรูป ชอบใจ เป็นโลภะ ไม่ชอบใจ เป็นโทสะ ขาดสติไม่ได้กำหนดเป็นโมหะ หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รส กายถูกต้องสัมผัสก็เช่นเดียวกัน

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยเอาสติเข้าไปตั้งกำกับตาม อายตนะนั้น เมื่อปฏิบัติได้ผลแก่กล้าแล้ว ก็จะเข้าตัดที่ต่อของอายตนะต่าง ๆ เหล่านั้นมิให้ติดต่อกันได้ คือว่า เมื่อเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็น เมื่อได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยิน ไม่ทำความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่ง ให้เกิดความพอใจหรือความไม่พอใจ ในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและได้ยินนั้น รูปและเสียง ที่ได้เห็นและได้ยินนั้นก็จะดับไป เกิด และดับ อยู่ที่นั้นเอง ไม่ไหลเข้ามาภายใน อกุศลธรรมความทุกข์ร้อนใจที่คอยจะติดตาม รูป เสียง และอายตนะภายนอกอื่น ๆ เข้ามาก็เข้าไม่ได้้

สติที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้น นอกจากจะคอยสกัดกั้นอกุศลธรรม และความทุกข์ร้อนใจที่จะเข้ามาทางอายตนะแล้ว สติเพ่งอยู่ที่ รูป นาม เมื่อเพ่งเล็งอยู่ก็ย่อมเห็นความเกิดดับของ รูป นาม ที่ดำเนินไปตามอายตนะต่าง ๆ อย่างไม่ขาดสาย การเห็นการเกิดดับของรูปนามนั้น จะนำไปสู่การเห็น พระไตรลักษณ์ คือ ความไม่เที่ยง ความทุกข์ และความไม่มีตัวตนของสังขาร หรือ อัตภาพอย่างแจ่มแจ้ง

จากหนังสือระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

 http://www.jarun.org

 

จากประสบการณ์ของผมเล่าสู่กันฟัง

        ผมก็คนหนึ่งที่นับถือหลวงพ่อจรัญมาก  ซึ่งจากประสบการชีวิตของผมเองก็คล้ายๆกับท่าน  แต่ผมคิดว่าตัวผมเองอาจจะมีบาปไม่น้อยกว่าหลวงพ่อจรัญเลย  ซึ่งตอนที่ผมเด็กๆจนโตเป็นหนุ่มแล้วก็ยังคิดไม่ได้เหมือนกับท่านว่าบาปคืออะไร  และมีความคิดที่ไม่ชอบพระอย่างท่านครับ  แต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ครับ เหตุที่ไม่ชอบก็เพราะว่าเป็นคนที่ชอบดนตรีคิดว่าถ้าเป็นพระแล้วอาจจะเรียนดนตรีไทยไม่ได้ หลังๆมาก็ได้ทราบว่าเป็นพระก็สามารถที่จะเรียนดนตรีไทยได้ ผมคิดว่ามันจะอาบัติ

           ท่านสอนว่าการที่จะเป็นคนที่มีคาถาอาคมไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นพระ  เป็นที่ไหนก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะจิตใจของเรา ท่านสอนว่าถ้าใจเราจดจ่ออยู่กับสิ่งใดด้วยจิตรที่เข้มเข็มจริงจังและทำแบบสบายๆ เราก็สามารถที่จะมีอำนาจในบางสิ่งบางอย่างได้  ซึ่งไม่ต้องไปพึ่งพาพวกคาถาคาคมเลย  อย่าไปงมงายกับมากมากเกินไปเชื่อเถอะครับถ้าคาถาที่ร่ำเรียนมีจริงคนเราคงมี่ความสมหวังกับทุกสิ่งหมดกันแล้ว ตรงนี้แล้วแต่พิจารณาน่ะครับนี้เป็นความคิดของผมครับ

         จิดเข้มเข็งจะเป็นอย่างไร  จากการที่ผมได้ฟังสารคดีของหลวงพ่อจรัญเรื่อง มักกะรีผล   มีอยู่ตอนหนึ่งที่ท่านไปขอร่ำเรียนที่วัดแห่งหนึ่ง ที่จะทำให่พระนั่งได้ด้วยถาคาอาคม ซึ่งเห็นได้ชัดว่าต่อให้ท่องได้ถูกขนาดใหนก็ไม่ช่ายทำให้พระนั่งได้  แต่ถ้ามาทำใจให้จดจ่อแน่วแน่ละก็สามารถที่จะทำให้พระนั่งได้จริง  และผมก็ลองเอาคำปฏิบัติของท่านไปใช้ดูขอยกตัวอย่างน่ะครับ  "ในปากซอยบ้านผมเองมีสุนัขตัวหนึ่งที่วิ่งใล่เห่า ตะคอกผมทุกวันมาเป็นเกือบปีแล้วผมก็ได้แต่พาวนาว่าอย่ากัดเราทีเถอะๆ และผมก็ลองนึกคิดว่า ใจจ่อ แน่วแน่  สมาธิ  จะช่วยได้ผมก็ลองเดินไปใหม่แล้วลองทำดู มันก็ยังเห่าเหมือนเดิม  จนมาวันหนึ่งผมก็เดินกลับบ้าน แล้วก็ถือว่า ใจจ่อ แน่วแน่  สมาธิ อีกครั้ง และทำหน้าจดจ้อง มองหน้าสุนัขตัวนั้นอย่างไม่กระพริบตา แล้งก็เดินๆๆ มักก็ได้แต่เห่าออกไปไกลๆผมเรื่อยๆ  ตาก็จ้องมันไปเรื่อยๆด้วยสมาธิที่แน่วแน่ จนถึงบ้าน ทำให้สุนัขมันเดินเข้าไปหาเจ้าของของมัน  ซึ่งผมก็ดีใจมากๆคราวนี้ตั้งแต่นั้นมาสุนัขตัวนี้ก็ได้แค่เห่าผมอยู่ไกลๆ"  และอีกอย่างที่ท่านสอนว่า ซ่าย ย่างหนอ ขวาย่างหนอ ก็น่าจะเอาไปใช้ได้จริงๆ แต่ขออย่าเอาไปใช้ขโมยเงินยายอย่างท่าน

     ซึ่งจากประสบการณ์จะเห็นได้ว่า สมาธิดี ย่อมทำให้เกิดปัญญา  สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ด้วยความคิดที่ไต่ตรองดีแล้ว   และอีกอย่างคือว่าในสารคดีมักกะรีผล ที่ได้ประพันธ์ว่าคนที่เกลียดพระ(ในสาระคดีใช้คำว่าเกลียดน่ะครับ) จะเป็นคนที่มีสมาธิดี และเป็นคนที่บวชไม่มีวันสึก ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่แต่ผมคิดว่าไม่จริงเสมอไป

   สุดท้ายก็ฝากข้อคิดว่า  สมาธิ ย่อมก่อให้เกิดปัญญา  ปัญญาที่ดีย่อมเกิดจากการไตร่ตรอง  อะไรที่อะโหสิได้ ก็ให้ละไป  ทำใจให้บริสุทธิ์  พอใจกับสิ่งที่เรามี ก็จะสามารถทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข  

หมายเลขบันทึก: 380973เขียนเมื่อ 3 สิงหาคม 2010 08:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 พฤษภาคม 2012 20:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ


ความเห็น (6)

"สมาธิมาปัญญาเกิด" ยิ่งๆค่ะ

เห็นด้วยค่ะ

ทำใจให้บริสุทธิ์ พอใจในสิ่งที่เรามี ดีจริงๆ ค่ะ

วิธีการฝึกคล้ายๆ กับที่วัดร่ำเปิง จ.เชียงใหม่ เลยค่ะ

สวัสดีค่ะ พี่เจต

เป็นอีกแนวทางในการทำสมาธิให้เกิด เพราะปัจจุบันคนเรามักขาดสติ กันอย่างมากไม่ว่าเรื่องอะไร แต่ถ้ามีสติ สมาธิ จะช่วยให้เรารู้จักจัดการกับปัญหาได้ และอยากให้ทุกคนมีสติ และสมาธิกันเยอะๆ เรื่องยุ่งๆจะได้น้อยลง ขอบคุณสิ่งดีดีที่ครูเจตนำมาแบ่งปันกันนะค่ะ

สาธุ สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ

ดีมาก ๆ ครับ ความรู้ที่ครูเจตแบ่งปันมา บางท่านไม่สามารถไปฝึกที่วัด และไม่รู้แนวทางจะเริ่มอย่างไร ได้มาเจอแนวทางการปฏิบัตนี้จากสังคมออนไลน์นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก และเข้าถึงได้ง่าย ขอบคุณครับ

ดีมาก ๆ ครับ ความรู้ที่ครูเจตแบ่งปันมา บางท่านไม่สามารถไปฝึกที่วัด และไม่รู้แนวทางจะเริ่มอย่างไร ได้มาเจอแนวทางการปฏิบัตนี้จากสังคมออนไลน์นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก และเข้าถึงได้ง่าย ขอบคุณครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี