BAR DAR AAR in Action

 กิจกรรมปฐมนิเทศสู่การเสริมสร้างจริยธรรม ค่านิยม และ วัฒนธรรมร่วมกัน

ภาพที่ ๑ น้องใหม่ พี่ตุ๊กกำลัง BAR=Before Action Review เล่าให้เพื่อนๆน้องใหม่ฟังว่าก่อนเข้ามาเรียนรู้สึกอย่างไร

ภาพที่ ๒ DAR = During Action Review กิจกรรมนี้ทำไปเพื่ออะไรนา

ภาพที่ ๓ DAR กิจกรรมเส้นทางชีวิต

ภาพที่ ๔ น้องใหม่กำลังเข้ามานั่งรวมกันเพื่อทำ AAR=After Action Review

ได้ข้อคิดอย่างไรบ้าง

 เชิญครับ นักศึกษาใหม่ลอง "ลิขิต ว่าเราได้ข้อคิดอย่างไร และ จะนำไปทำอะไรต่อครับ"

JJ