บันทึกประชุมความทรงจำ นำปัญหามาแก้ แชร์ความในใจไขเรื่องประสบการณ์

แดนไท
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมงานทุกท่าน

                         

สรุปวาระการประชุม กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต

วันอังคารที่ 20  กรกฎาคม   2553

ณ   กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต  กองกิจการนิสิต

............................................

รายชื่อผู้เข้าประชุม

         นางเยาวภา  ปรีวาสนา หัวหน้างานกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

         นายณัฐภูมินทร์  ภูครองผา หัวหน้างานกิจกรรมบุคลิกภาพ มารยาทนิสิต

         นายสมปอง  มูลมณี    หัวหน้างานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และสิ่งแวดล้อม

ผู้ไม่เข้าประชุม

        นายพนัส  ปรีวาสนา   หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิต  (ติดราชการ)

        นายสุริยะ  สอนสุระ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรนิสิต (ติดราชการ)

        นายรุ่งโรจน์  แฉล้มไธสง   หัวหน้างานวิชาการและนิสิตสัมพันธ์ (ติดราชการ)

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่   1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

นายณัฐภูมินทร์  ภูครองผา แจ้งวันเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมประจำจังหวัดดังนี้

           1.  ในวันที่  23  กรกฎาคม  2553  แห่เทียน ณ ที่ว่าการอำเภอมหาสารคาม

           2.  ในวันที่  26  กรกฎาคม  2553  เวียนเทียนที่อำเภอพระธาตุนาดูน

นายสมปอง  มูลมณี  แจ้งการประกวดเรื่องเล่าเล้าพลัง  หมดเขตการส่งต้นเรื่องเข้าประกวดในวันที่  30  กรกฎาคม  2553  

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพื่อร่วมพิจารณา

นางเยาวภา   ปรีวาสนา   เสนอเพื่อพิจารณาหานิสิตเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่  23 และ27  กรกฎาคม  53  โดยกลุ่มเป้าหมายคือนิสิตโควตาศิลปวัฒนธรรม  องค์การนิสิต  สภานิสิต ชมรมต่างๆ และตัวแทนคณะ ทั้ง 18 คณะ   โดยให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิสิตที่ดูแลนิสิตแต่ละประเภท  ช่วยกันประสานนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

ปิดการประชุม เวลา 09.30 น.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แดนไทความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

380611

เขียน

02 Aug 2010 @ 11:20
()

แก้ไข

11 Dec 2012 @ 13:39
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก