แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2553

ครูคิด
ประวัติพระพุทธศาสนา

แบบทดสอบข้อสอบกลางภาค
วิชาประวัติพระพุทธศาสนา มจร ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  ภาคเรียนที่  ๑

 

  1. ต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนามาจากชนชาติใด ?

ก.    อริยกะ                           ข.  มิลักขะ

ข.    ภัตทันตะ                       ง.  ภาระตะ

2. ข้อใดไม่ใช่หลักการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธศาสนา ?

ก.    เพื่อความหลุดพ้น

ข.    เพื่อสันติภาพ

ค.    เพื่อแสวงหาโมกขธรรม

ง.     เพื่อพระชาติสุดท้าย

3. ข้อใด ไม่ใช่ เหตุผลประกอบของสัตถุศาสน์

ก.   สั่งสอนโดยปฏิรูปเปลี่ยนแปลงหลักการเดิม

ข.   สอนโดยความเป็นจริงของสัพสัตว์

ค.   สั่งสอนโดยปฏิบัติลัทธิศาสนา

ง.    การอุบัติขึ้นและพัฒนาการศาสนา ๓ ประเด็น

4. ข้อใดเรียงลำดับของสมัยชมพูทวีปก่อนพุทธกาลได้ถูกต้อง

1.สมัยอุปนิษัท         2. สมัยพระเวท 

5. สมัยพราหมณ์      4. สมัยอารยัน

ก.    1, 2, 3, 4             ข. 2, 1, 4, 3

ค. 4, 2, 3, 1             ง. 3, 2, 4, 1

6. การแบ่งวรรณะมีสาเหตุมาจากเรื่องใด ?

ก.    เชื้อชาติและการเมือง

ข.    เผ่าพันธุ์และตระกูล

ค.    ลัทธิและศาสนา

ง.     ปรัชญาและเชื้อชาติ

7. ข้อใดไม่ได้จัดอยู่ในหลักการประพฤติปฏิบัติของศาสนาพราหมณ์

ก.    ประพฤติตามคำแนะนำของพราหมณ์

ข.    ประพฤติตามคำสอนของพระเวท

ค.    ประพฤติตามระบบของวรรณะ

ง.     ประพฤติตามหลักคัมภีร์ศาสนา

8. สิ่งใดที่ไม่ได้จัดอยู่ในสิ่งของบวงสรวงของศาสนาพราหมณ์

ก.         มนุษย์                          ข. ม้า

ค.        แพะแกะ                       ง. วัว สุกร

9. นาย ก.อยู่วรรณะพราหมณ์แต่งงานกับนาง ข. ซึ่งอยู่ในวรรณะศูทย์ บุคคลทั้งสองจะถูกลงโทษจากเผ่าพรรณด้วยวิธีใด ?

ก.    เทวทัณฑ์                         ข. อัศวเมธ

ค. จัณฑาล                           ง. อัปรียกรรม

10. พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นศิษย์ของบุคคลใดมาก่อน  ?

ก. อชิตเกสกัมพล                 ข. มักขลิโคศาล

ค. สัญชัยเวลัฎฐบุตร             ง. ปูรณะกัสสปะ

11. พระองค์ทรงเปรียบมนุษย์เหมือนบัว ๔ เหล่า หากแต่เหล่าที่โง่เขลามากที่สุดเรียกว่าอะไร ?

ก. อุคฆฏิตัญญู                     ข. วิปจิตัญญู

ค. เนยยะ                             ง. ปทปรมะ

12. จุดหักเหของพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเมื่อใด ?

ก.  พระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพาน

ข. การสังคายนาครั้งที่  ๑

ค.  การกล่าวจาบจ้วงของพระสุภัททะ

ง.  การแบ่งนิกายเถรวาทและมหายาน

13. พระเถระรูปใดทรงเป็นประธานในการสังคายนาครั้งที่  ๑ ?

ก. พระสารีบุตร                   ข. พระอานนท์เถระ

ค. พระอุบาลี                        ง.  พระมหากัสสปะ

14. ผู้ที่วิสัชนาพระวินัยคือใคร ?

ก. พระสารีบุตร                   ข. พระอานนท์เถระ

ค. พระอุบาลี                        ง.  พระมหากัสสปะ

15. กษัตริย์องค์ใดเป็นผู้อุปถัมภ์ในการทำสังคายนาครั้งที่  ๑

ก. พระเจ้าสุทโธทนะ           ข. พระเจ้าพิมพิสาร

ค. พระเจ้าชัยเสน                 ง. พระเจ้าอชาตศัตรู

16.  คำกล่าวที่ว่า “ พระธรรมและพระวินัยจักเป็นตัวแทนศาสดา” ใครเป็นคนกล่าว ?

ก. พระพุทธเจ้ากับพระอานนท์

ข. พระอานนท์กับพระมหากัสสปะ

ค. พระพุทธเจ้ากับพระสุภัททะ

ง. พระอานนท์กล่าวกับผู้ร่วมสังคายนา

17.  พระปุราณะมีทิฎฐิเรื่องใดที่ไม่ยอมรับการสังคายนาครั้งที่ ๑ ?

ก. วัตถุ ๘ ประการ

ข. วัตถุ ๑๐ ประการ

ค. พุทธาพิเศษที่ทรงอนุญาต

ง. การบัญญัติยกเลิกสิกขาบท

18.  ใครเป็นผู้ชี้แจงเรื่องการสังคายนาให้แก่พระปุราณะให้เข้าใจ ?

ก. พระอานนท์เถระ

ข. พระมหากัสสปะเถระ

ค.  พระมหาสังคีติกาจารย์

ง. พระเถระทั้งหลาย

19. การลงพรหมทัณฑ์หรือการคว่ำบาตรหมายถึงอะไร ?

ก. การลงโทษขั้นเด็ดขาด

ข. การไม่คบค้าสมาคม

ค. การไม่พึงว่ากล่าวไม่พึงพร่ำสอน

ง. การขับออกจากพวก

20.  ใครเป็นผู้ได้รับการลงพรหมทัณฑ์เป็นคนแรก ?

ก. พระปุราณะกัสสปะ       ข. พระจุนทะ

ค. พระฉันนะ                    ง. ปุษยมิตร

21.  ข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดจากการสังคายนาครั้งที่ ๑ ?

ก. ได้ร้อยกรองพระวินัยและพระธรรมออกเป็น ๔๕ เล่ม

ข. ทำให้คำสอนของพระพุทธองค์มั่นคง

ค. เป็นตัวอย่างของการใช้หลักประชาธิปไตย

ง. เกิดความสามัคคีของหมู่สงฆ์

22.  อลัชชี  หมายถึงบุคคลพวกไหน ?

ก. นักบวชศาสนาพราหมณ์

ข. พวกทรมานร่างกาย

ค. คน ๒ ศาสนา

ง. นักบวชนอกศาสนา

23.  ใครเป็นผู้ยึดถือวัตถุ ๑๐ ประการ ?

ก.  พระชาวพีรชาฌาน       ข.  พระชาววัชชี

ค. พระอุปเสรนีย์               ง. พระอสุมิตร

24. หลักฐานการสังคายนาครั้งที่  ๒  ที่กล่าวไว้ในมหาญาณคือภัมภีร์ใด ?

ก. คัมภีร์ธรรมเภทจักรศาสตร์

ข. คัมภีร์พระเวท

ค. คัมภีร์สังคีติสูตร

ง. พระไตรปิฎกเล่มที่  ๗

25. การสังคายนาครั้งที่  ๓  เกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานผ่านไปกี่ปี ?

ก. ๓ เดือน               ข. ๑๐  ปี

ค. ๑๐๐  ปี                ง. ๒๐๐ – ๕๐๐ ปี

26.  จากหลักฐานของฝ่ายเถรวาทเห็นว่าการสังคายนาครั้งที่ ๒ เกิดขึ้นจากเรื่องใด ?

ก. ความแตกแยกของพระภิกษุสงฆ์ ๒ จำพวก

ข. ความขัดแย้งเรื่องวัตถุ ๑๐ ประการ

ค. ความวิบัติแห่งทิฎฐิ

ง. ความเห็นของพวกภิกษุชาววัชชีและชาวเมือง

27. ชโลคิง ปาตุง  ภิกษุฉันเหล้าอ่อน ๆ ผิดวินัย...เหล้าอ่อนหมายถึงเหล้าประเภทใดในพุทธศาสนา ?

ก.  น้ำหมักจากผลไม้                       ข.  โสมะ

ค. สปายวายคูเลอร์               ง.  แสงโสม

28.  พระอรหันต์อาจมีกังขาคือความสงสัยในบางสิ่งได้” เป็นการสนทนาระหว่างใคร ?

ก. พระพุทธเจ้ากับพระอานนท์

ข. พระมหาเทวะกับศิษย์

ค. พระยสกากัณฑกบุตรกับศิษย์

ง.  พระวสุมิตรกับศิษย์

29.  กษัตริย์องค์ใดที่ทรงปล่อยให้เรือแตกเพราะต้องการให้พระเถระจมน้ำตาย ?

ก. พระเจ้ากาฬาโศกราช

ข. พระเจ้าอโศกมหาราช

ค. พระเจ้าปัสเสนธิโกศล

ง. พระเจ้าปุษยมิตร

30.  ภิกษุณีรูปใดที่มีบทบาทต่อการบริหารความขัดแย้งในหมู่สงฆ์สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ?

ก. อุปเทวี                 ข. ปชาบดีโคตรมี

ค. อุบลวรรณา         ง. นันทเถรี

31.  สิ่งใดที่มีความคล้ายคลึงกันมากที่สุดระหว่างพระสงฆ์สมัยปัจจุบันและพระสงฆ์สมัยสังคายนาครั้งที่  ๒ ?

ก. เล่นการเมือง                    ข. การปกครอง

ค. พระวินัยหย่อนยาน         ง. ความอาวุโส

32.  มหาสังคีติกะ  หมายถึงอะไร ?

ก. พระสูตรเริ่มแรกของการสังคายนา

ข. พระสงฆ์ผู้ที่มีพวกมาก

ค. พระสงฆ์ฝ่ายมหายาน

ง.  การสังคายนาครั้งใหญ่

33.   การทำสังคายนาครั้งที่  ๓  ทำขึ้น ณ สถานที่ใด ?

ก. เมืองอโศการาม               ข. แคว้นเวสาลี

ค. กรุงปาฏลีบุตร                 ง. ถ้ำสัตตบรรณคูหา

34.  ใครเป็นพระอนุชาของพระเจ้าอโศกมหาราช ?

ก.  พระสุมนเทวราช                        ข. พระเจ้าพินทุสาร

ค. เจ้าชายสุมน                     ง. เจ้าชายติสสะ

35.  อุปนิสัยเดิมของพระเจ้าอโศกฯ เป็นเช่นไร ?

ก. เหี้ยมโหด                                    ข. ดุร้าย

ค. มีเมตตา                           ง. เอาแต่ใจตนเอง

36.   สาเหตุใด ที่ทำให้พระเจ้าอโศกมหาราชหันมานับถือพระพุทธศาสนา ?

ก.  ได้เสด็จออกผนวช

ข. ได้สนทนากับพระนาคเสน

ค. ได้ฟังเทศน์จากนิโครธกุมาร

ง.  สะเทือนขวัญกำลังใจทหารเสียชีวิตยามสงคราม

37.  นรกาลัย หมายถึงอะไร ?

ก.  เมืองสวรรค์บนดิน

ข.  เมืองนรกบนโลกมนุษย์

ค.  สถานที่ประหารโทษ

ง.  ดินแดนต้องห้าม

38.  ทำไมพระเจ้าอโศกฯ จึงให้สร้างนรกาลัย ?

ก.  เพื่อสนองอารมณ์

ข.  เพื่อเป็นสถานที่ลงทัณฑ์

ค.  เพื่ออำนาจการปกครอง

ง.  เพื่อประกาศความยิ่งใหญ่

39.  หลักธรรมใดที่พระเจ้าอโศกฯใช้ในการปกครอง?

ก. พรหมวิหารธรรม                 ข.  ธรรมาธิปไตย

ค.  ทศพิธราชธรรม       ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

40.  การสังคายนาครั้งที่  3  เริ่มขึ้นเมื่อพ.ศ.ใด

ก.  ๒๐๐  ปี                          ข. ๒๓๔  ปี

ค.  ๒๔๓  ปี                                    ง.  ๒๗๘  ปี

41.  การสังคายนาครั้งที่  ๓  ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากคณะสงฆ์ฝ่ายใดบ้าง ?

ก. ฝ่ายเถรวาท                      ข. ฝ่ายมหายาน

ค.  ฝ่ายธรรมวาที                 ง.  ฝ่ายธรรมาธิปไตย

42.  พระสมณทูตรูปใดที่เดินทางมายังสุวรรณภูมิ ?

ก.  พระโสณะและอุตตระ

ข.  พระโสณะและกุติกันนะ

ค.  พระมหารักขิตะ

ง.  พระมหาหินทเถระ

43.  หลักจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ไทยแล้ว ขณะนั้นพระมหากษัตริย์องค์ใดได้นำจริยวัตรของพระเจ้าอโศกเป็นแบบอย่างในการบำรุงพระพุทธศาสนา ?

ก.  พระเจ้าชัยวรมันที่  ๗

ข.  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ค.  กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์

ง.  พระศรีสุริยพงศ์รามมหาราชาธิราช

44.  พิธีอัศวเมธของพราหมณ์คือการปฏิบัติอย่างไร ?

ก. การบูชายัญด้วยไฟ           ข.  พิธีจันศักดิ์สิทธิ์

ค.  พิธีบูชายัญด้วยม้า          

ง.  พิธีบูชายัญด้วยสตรี

45.  ผู้ที่ล้มล้างพระพุทธศาสนาหลังสิ้นยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชคือใคร ?

ก. พระเจ้าชัยเสน                 ข.  ปูรณกัสสปะ

ค.  มัคคลีโคสาล                  ง.  ปุษยมิตร

46.  เชื้อสายเดิมของพระเจ้ามิลินท์มาจากชนชาติใด ?

ก.  อินเดียอารยัน                 ข.  กรีก – โรมัน

ค.  เอเชียกลาง                      ง.  ราชวงค์โมริยะ

47.  จากหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ว่าพระเจ้ามิลินท์มีตัวตนอยู่จริงจะศึกษาได้จากอะไร ?

ก.  เหรียญกษาปณ์               ข.  อวทานกัลปลดา

ค. ศิลาจารึกหีบศพ               ง.  ประวัติศาสตร์

48.  พระนาคเสนใช้วิธีการใดโต้ตอบคำถามกับพระเจ้ามิลินท์ จนเป็นที่น่าพอใจ ?

ก. ถามมาตอบไป        ข. โต้แบบปัณฑิตวาท

ค. โต้แบบราชวาท      ง. ตอบแบบตรงไปตรงมา

49.  ใครเป็นพระอุปัชฌาย์ของพระนาคเสน ?

ก.  พระอัสสคุตตเถระ    ข.  พระธรรมรักขิตเถระ

ค. พระโรหนะเถระ        ง.  พระธรรมกิตตวงค์

50.  ข้อได ไม่ จัดอยู่ในบรรดาพุทธเจดีย์ ๔ อย่าง ?

ก. ธาตุเจดีย์                          ข. บริโภคเจดีย์

ค. ธรรมเจดีย์                       ง. วิหารเจดีย์

51.  พระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนตัวนก “พระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทและมหายาน”  เปรียบเหมือนอะไร ?

ก. ขนนก                             ข. เท้านก

ค. หางนก                            ง. ปีกนก

( พระครูวินัยธรสมคิด อิสฺสรธมฺโม )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประวัติพระพุทธศาสนา

คำสำคัญ (Tags)#ประวัติพระพุทธศาสนา#แบบทดสอบกลางภาค

หมายเลขบันทึก: 380064, เขียน: 31 Jul 2010 @ 16:42 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 10:05 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

Yanee Prayo
IP: xxx.68.241.47
เขียนเมื่อ 

อยากดูเฉลยด้วยค่ะ