ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติ้หตุอุบัติภัยเบื้องต้น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเกาะช้าง วันที่ 21-23 มกราคม 2546 ดังนี้

 ป้ายติดบอร์ด

ป้ายติดบอร์ด

 

จัดแต่งอย่างสวยงาม

ผู้อำนวยการกล่าวเปิดงาน

นักศึกษษแพทย์ที่มาฝึกงาน

ผู้อำนวยการและทีมนักศึกษาแพทย์ที่มาฝึกงานเก็บประสบการณ์ในแหล่งท่องเที่ยว

บุคคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม 

 บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมจากบุคคลภายในและภายนอกองค์กร

ทีมสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพ 

ทีมสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพ

เตรียมพร้อมสาธิต

 ลงมือปฏิบัติ

ปฏิบัติการสาธิต

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติ 

ตำรวจเกาะช้างก็เข้าร่วม 

ทีมตำรวจฝึกปฏิบัติ