การพัฒนาจะต้องมีผู้นำสตรีที่มีความรู้และความสามารถ