รายงานการประเมินตนเอง_53

   คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร ได้รายงานประเมินตนเองในวันศุกร์ที่ 23 ก.ค. 53 (วันนี้)

บรรยากาศภาคเช้า

 คณะกรรมการประเมินตรวจสอบ ประกอบด้วย

   1. รศ.พญ.วัลลี สัตยาศัย
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   2. รศ.ชวลิต  วงษ์เอก 
       จากภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการ
       แพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   3. ดร.ถาวร มาต้น
       รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชน
       สัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยนเรศวร
   4. ดร.ภูฟ้า  เสวกพันธ์
       ผู้ช่วยคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
       มหาวิทยาลัยนเรศวร

 


 

รวมคำถามร้อน...จากคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ

ภาคเช้า  

- คณะสหเวชศาสตร์มีการประเมินอัตลักษณ์ หรือไม่

- โครงการด้านการบริการวิชาการ ประเมินอย่างไร

- แนวทางการเฝ้าระวังการกระทำผิดจรรยาบรรณ ทำอย่างไร

- แผนปฏิบัติการประจำปี 52 ถอดมาจากแผนกลยุทธ์อย่างไร 

- บริหารความเสี่ยงทุกโครงการ จัดลำดับอย่างไร

- วิธีแก้นิสิตเรียนไม่จบทำอย่างไร

- การวางแผนป้องกันช่วยเหลือนิสิตที่เรียนอ่อนทำอย่างไร

- การส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ทำอย่างไร

- มีคลินิกวิจัยหรือไม่

- กิจการนิสิต มีกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่

- กิจกรรมที่บอกว่าบัณฑิตมีคุณภาพในปี 55 คืออะไร

- หลักการตั้งค่าเป้าหมายในแผน มีแนวคิดอย่างไร ความคาดหวังคืออะไร เป้าคืออะไร

- สกอ. จะมีการใช้ TQA  คณะสหเวชฯ มี Benchmark อย่างไร

                                         บอย สหเวช

 

 

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)