สุปผลการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ จัดโดย สสจ. นครราชสีมา

                                  วันที่20ก.ค.53ที่โรงแรมราชพฤกแกรนด์

วิทยากรบรรยายโดย นพ.วิวัฒน์ วิริยกิจจา   รองอธิบดีกรมการแพทย์ 

แนวทางดำเนินการ คลินิกผู้สูงอายุ 

หน่วยบริการต้องจัดกิจกรรม ครบ 4ข้อดังนี้

 1. จัดบริการทางการแพทย์ เช่น ประเมินสุขภาพ คัดกรอง  บำบัด  รักษา  ฟื้นฟู 
 2. มีบุคคลากรทางการแพทย์ ดำเนินการ 
 3. จำนวนวันที่ให้บริการ  ขึ้นอยู่กับศักยภาพของโรงพยาบาล 
 4. มีป้าน คลินิกผู้สูงอายุ

การบริการ เน้นการดูแลเป็นองค์รวมโดยทีม สหสาขาวิชาชีพ    จัดช่องทางด่วนให้

แนวคิด การดูแลผู้สูงอายุ

                         ด้านร่างกาย

 • ทำอย่างไรไม่เป็นภาระลูกหลาน
 • ทำอย่างไร ไม่เป็นกินเหมาะสมกับวัย

การออกกำลังกาย

ต้องเหนื่อย  ต่อเนื่อง  สม่ำเสมอ

                 ด้านจิตใจ

*มีความสุข

มีอิสระ

มีคุณค่า

ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ

                ด้านสังคม

 • โรคร้ายแรง ที่ป้องกันได้
 • เมื่อหมดอายุขัย จากไปอย่างสงบ
 • เวลาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ให้สั้นที่สุด 

ดูแลร่างกายอย่างไรสุขภาพดี

 • กินอาหารเช้ามากกว่าอาหารเย็น
 • กินใกล้ธรรมชาติที่สุด
 • กินอาหารแทนยา
 • กินพออิ่ม

อยู่ในสิ่งแวดล้อมเหมาะสม

ได้รับเกียรติ  ยอมรับ ยกย่อง

มีความสำคัญ