บทบาทสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ลำปาง กับการส่งเสริมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้านล้านนา

งานวิจัยนี้ ได้ทำการศึกษาเรื่องบทบาทสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ลำปาง กับการส่งเสริมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้านล้านนา
ผลการวิจัย พบว่า

1) สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ลำปาง มีการนำเสนอรายการเพียง 3 รายการที่มีบทบาทในการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
2) การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายกรมประชาสัมพันธ์ โดยมิได้มุ่งเน้นเรื่องวิถีชีวิตและภูมิปัญญาแต่ประการใด
3) ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินงาน ได้แก่
 - ปัจจัยภายใน ด้านนโยบาย
ปัจจัยภายนอกด้านงบประมาณที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  (สวช.) การควบคุมด้านกฏระเบียบของกรมประชาสัมพันธ์ที่ระบุให้เสนอรายการที่ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นเท่านั้น ที่ถิอเป็นปัจจัยที่เอื้อประโยชน์ต่อการผลิตรายการส่งเสริมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้าน
4) ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน ได้แก่

 -  ปัจจัยภายใน ด้านการจัดการและการบริหารองค์กรที่ต้องขึ้นอยู่กับกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ขาดอิสระในการดำเนินงาน เทคโนโลยีที่ล้าหลังและความเป็นมืออาชีพที่ขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน
ปัจจัยภายนอก ด้านแหล่งข้อมูลข่าวสารทางภูมิปัญญาชาวบ้านที่ไม่มีการรวบรวมเป็นหลักฐานอ้างอิง และการเป็นสถานีของรัฐที่ไม่มีการแข่งขันทำให้ไม่ได้รับความสนใจจากภาคเอกชน จึงเป็นปัจจัยด้านอุปสรรคต่อการผลิตรายการเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวบ้านล้านนา
5) การทดสอบความพึงพอใจเกี่ยวกับการรับชมรายการของประชาชน ในเขต อ.เมือง จ.ลำปาง กับลักษณะทางประชากร พบว่า
 - ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ และรูปแบบรายการ แตกต่างกันตามพื้นที่อยู่อาศัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05  โดยในเขตเทศบาลมีความพึงพอใจมากกว่าเขตอื่นๆ

ผู้วิจัย  - อรุณมาศ ธาระวานิช (2540)

1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)