การเขียนสะกดคำ

การเขียนสะกดคำ

ชื่อเรื่อง                        รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง

                                   ที่ใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้

                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน                      นางวารุณี  บำรุงรส  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร

                                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1

ปีที่รายงาน                     2551

                                                                                                                                                                                                                         

                                             บทคัดย่อ  

 

                    การศึกษาครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำให้ถูกต้องที่ใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  การเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง  ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้น  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  หลังได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง  ที่ใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  3/2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2550  จำนวน  31  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ  แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  จำนวน  14  ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการสอน

แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ประกอบแบบฝึกทักษะ  จำนวน  14  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นข้อสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่  0.20 - 0.80  มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.21 - 0.63  และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ  0.92  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง  จำนวน 20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้  t- test  (Dependent  Samples) 

 

 

                    ผลการศึกษาพบว่า 

                            1.  แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง  ที่ใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.30/88.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้

                            2.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   

                            3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  หลังได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึก

ทักษะการเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง  ที่ใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  อยู่ในระดับมากที่สุด

                   

                    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง

คำสำคัญ (Tags)#รับราชการ

หมายเลขบันทึก: 377531, เขียน: 21 Jul 2010 @ 20:51 (), แก้ไข: 16 Nov 2012 @ 11:51 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

อยากอ่านรายงานฉบับนี้ นะคะ

อยากทราบวิธีที่จะฝึกตัวเองและลูกให้เขียนและสะกดถูกต้อง ค่ะ

waruneetour
IP: xxx.47.10.189
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชม ถ้าอยากได้ให้บอกอีเมลล์มาจะจัดส่งไปให้ ด้วยความเต็มใจค่ะ ตอนนี้กำลังฝึกทำบล๊อก อีกไม่นานจะเห็นผลงานที่สมบูรณ์และสวยงามค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ส่งอีเมล์ให้แล้วนะคะ

ครูวารุณี
IP: xxx.47.133.84
เขียนเมื่อ 

เย็นนี้จะจัดส่งไปให้นะคะ คุณภูสุภา และคุณหมอเล็ก เพราะต้องรอให้ลูกชายส่งไปให้ยังไม่คล่องค่ะในการทำอีเมลล์

เพิ่งจะสมัครเป็นสมาชิกเป็นครั้งแรกก็มีคนให้ความสนใจรู้สึกตื่นเต้นค่ะ และผลงานนี้เป็นผลงานที่จัดทำขึ้นเองส่งครู คศ. ๓ ปรากฏว่าผ่านฉลุย และสอนนักเรียนได้เข้าใจก็รู้สึกภูมิใจ จึงอยากแบ่งปันความรู้นี้ให้ทุกคนค่ะ

เขียนเมื่อ 

เห็นแผนการสอนการเขียนสะกดคำของอาจารย์ในเว็บมีความสนใจ เพราะกำลังสอนการสะกดคำของนักเรียนม.3 อยู่ จึงอยากจะขอแผนการสอน การเขียนสะกดคำของอาจารย์เพื่อได้ใช้เป็นแนวทางเพื่อใช้ในการจ้ัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนและเคยส่งผลงานการเขียนสะกดคำแต่ยังไม่ผ่าน จึุงอยากได้แนวทางของอาจารย์เพื่อพัฒนาการทำผลงานด้วย