ชื่อเรื่อง                        รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง

                                   ที่ใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้

                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน                      นางวารุณี  บำรุงรส  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร

                                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1

ปีที่รายงาน                     2551

                                                                                                                                                                                                                         

                                             บทคัดย่อ  

 

                    การศึกษาครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำให้ถูกต้องที่ใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  การเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง  ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้น  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  หลังได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง  ที่ใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  3/2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2550  จำนวน  31  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ  แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  จำนวน  14  ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการสอน

แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ประกอบแบบฝึกทักษะ  จำนวน  14  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นข้อสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่  0.20 - 0.80  มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.21 - 0.63  และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ  0.92  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง  จำนวน 20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้  t- test  (Dependent  Samples) 

 

 

                    ผลการศึกษาพบว่า 

                            1.  แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง  ที่ใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.30/88.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้

                            2.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   

                            3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  หลังได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึก

ทักษะการเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง  ที่ใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  อยู่ในระดับมากที่สุด