ที่มาของเป้าหมายของการจัดการความรู้ เกษตรชุมพร

ที่มาของเป้าหมายของการจัดการความรู้ จังหวัดชุมพร

   ที่มาของเป้าหมายของการจัดการความรู้ จังหวัดชุมพร

จากการจัดทำ Blueprint for change ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดชุมพร ใน ปี 2548ได้ดำเนินการเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน มาดำเนินการก่อน ในประเด็นยุทธศาสตร์การเพิ่มคุณภาพผลผลิตพืชโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันวิเคราะห์กระบวนงาน (process) และขีดสมรรถนะของบุคลากร(competency) เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าประสงค์ นำไปสู่วิสัยทัศน์ จากการวิเคราะห์ร่วมกัน ภายใต้กระบวนการ Blueprint for change พบว่า มีกระบวนงานที่ต้องมีการปรับปรุง (process redesign) คือ การลดความซ้ำซ้อนในขั้นตอนการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  การถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)  การประเมินความพร้อมของเกษตรกร จากเดิม ดำเนินการโดย 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร และศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร มาเป็น ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เป็นผู้ดำเนินการ ในปี 2549 โดย ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 7 เป็นหน่วยงานตรวจรับรองเป็นขั้นตอนต่อเนื่องกันไป ในด้านขีดสมรรถนะของบุคลากร เดิม สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ได้เชิญนักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 7 วิทยากรถ่ายทอดความรู้แนวทางการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของสำนักงานเกษตรจังหวัด ในปี 2549 พัฒนาเป็นการการทำงานร่วมกันในพื้นที่เป้าหมาย โดยจัดทำแผนร่วมกันและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในเวทีจริงของการประชุมประจำเดือน และการประชุมของคณะทำงานการจัดการความรู้จังหวัดชุมพร และพัฒนาไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อ (Blog) โดยมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน คือ สำนักงานจังหวัดชุมพร ภายใต้เครื่องมือที่ชื่อว่า การจัดการความรู้ Knowledge Management  นี่คือที่มาของ เป้าหมายการจัดการความรู้ จังหวัดชุมพร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM เกษตรความเห็น (1)

ไอศูรย์
IP: xxx.114.123.206
เขียนเมื่อ 
  • สนใจอยากได้รายละเอียดเรื่องนี้มากเลยครับ แต่ว่าภาพที่เอามาวางไม่ค่อยชัดเจน อ่านแล้ว ...ปวด Head + เพลีย Heart...
  • อยากได้ Flie เอกสารจะอยู่ในรูปแบบของ Word หรือ PowerPoint ก็ได้ เกี่ยวกับเรื่องนี้มาศึกษาเพื่อเตรียมตัวไว้ก่อนขึ้นเวทีใหญ่ 21 ก.ค.49
  • รบกวนคุณประสงค์ส่งให้หน่อยนะครับ