แปลงต้นแบบ การจัดการระบบคุณภาพทุเรียน ของจังหวัดชุมพร ได้รับการสนับสนุนจาก CEO ชุมพร ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร