การผลิตสื่อ CAI

ส่งโครงการ
การผลิตสื่อ CAI   ชุด เรขาคณิตคิดสนุก   หลักการและเหตุผล

ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิต มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของมนุษย์เราอย่างมาก เราใช้เรขาคณิตในชีวิตจริงเพื่อทำความเข้าใจ หรืออธิบายสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น ใช้เรขาคณิตในการสำรวจพื้นที่ สร้างผังเมือง สร้างถนนหนทาง สำรวจโลกและอวกาศหรือบางครั้งเราอาจแทนความคิดหรือสิ่งต่างๆ ด้วยรูปเรขาคณิต เรขาคณิตช่วยพัฒนาทักษะที่สำคัญหลายประการ เช่น การคิด การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องอื่นๆ เช่น จำนวน การวัด ตลอดจนเนื้อหาคณิตศาสตร์ขั้นสูงต่อไป

นอกจากนี้เรขาคณิตยังเป็นพื้นฐานในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับความรู้แขนงอื่นๆ อีกด้วย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรขาคณิต สามารถใช้ความรู้และเชื่อมโยงความรู้เรขาคณิตกับความรู้แขนงวิชาศิลปะ  เพราะ ศิลปะถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้มีความชอบที่จะเรียนมากขึ้น   เพราะศิลปะเป็นวิชาที่ไม่มีผิดไม่มีถูก   ทุกคนสามารถเรียนได้   และส่วนใหญ่ก็มีความชอบอยู่แล้วเป็นทุนเดิม   วิชาคณิตศาสตร์กับศิลปะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออกเลยที่เดียว   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาระเรขาคณิต   ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของศิลปะก็ว่าได้   ดังนั้นในการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในส่วนของเรขาคณิตก็น่าจะใช้กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะที่เกิดจากเส้นตรง   มุม   ฯลฯ   มาให้นักเรียนได้ปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ เช่น   วาดภาพ   ต่อรูป   โยงเส้น   ระบายสี  เพื่อให้นักเรียนได้ประดิษฐ์งานของนักเรียนเอง   ออกแบบชิ้นงานเอง   อันจะนำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายและความสนุกสนานในการเรียนอีกด้วย  

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. สร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด เรขาคณิตคิดสนุก”  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องรูปทรงเรขาคณิต
  3.  เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

  ระยะเวลาดำเนินการ          กรกฎาคม  2549  – ตุลาคม 2549    

วิธีการดำเนินการ      
1. ดำเนินการขออนุมัติโครงการ   
2. วางแผนการดำเนินการผลิต        
3. ดำเนินโครงการ
4. ทดลองใช้                                  
5. สรุปและประเมินผล  

 แ ผนปฏิบัติการ

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินโครงการ
1 ดำเนินการขออนุมัติโครงการ วันที่ 1-30 ก.ค. 49
2 วางแผนการดำเนินการผลิต         วันที่ 15 ก.ค. 20 ส.ค. 49
3 ดำเนินการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วันที่  20 ส.ค. 15 ก.ย. 49
4 ทดลองใช้ วันที่ 15 ก.ย.  15 ต.ค. 49
5 ปรับปรุงแก้ไข วันที่  15 ต.ค. 20 ต.ค. 49
6 สรุปและประเมินผล วันที่  20 ต.ค. 31 ต.ค. 49

งบประมาณ            จำนวนเงิน    2,000    บาท                        

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.    ได้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด เรขาคณิตคิดสนุก”  สำหรับนักเรียน

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

    2.   นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องรูปทรงเรขาคณิต และสามารถนำไปบูรณาการ

              ใช้กับวิชาศิลปะได้     
           
3.   นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
 

การติดตามประเมินผลโครงการ       

1. ประเมินผลจากผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดเรขาคณิตคิดสนุก”      
2.
ประเมินผลอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ผู้จัดทำ

1.  นางสาวประภาวรรณ  เนียมตุ๊  รหัสนิสิต 48071439
2.  นางสาวสุรีย์พร  ชุมแสง      รหัสนิสิต 48071804

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sureepornch

คำสำคัญ (Tags)#cai#การผลิตสื่อ#ชุด#“เรขาคณิตคิดสนุก”

หมายเลขบันทึก: 37676, เขียน: 07 Jul 2006 @ 15:55 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 09:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)