ddress>แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 ddress>กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ddress>รายวิชา สุขศึกษา                รหัส พ 33101                                                      ช่วงชั้นที่ 3            ชั้นปีที่ 3 ddress>หน่วยการเรียนรู้                 พัฒนาตนให้สมวัย ddress>เรื่อง       แนวทางในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัย                                เวลา 50 นาที ddress>ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553                                                                        ชื่อผู้สอน ddress>  ddress>สาระที่   1                                              การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ddress>มาตรฐานกลุ่มสาระที่                        1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ddress>มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น             เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของแต่ละช่วงวัย ddress>มาตรฐานด้านผู้เรียน                         ข้อที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์ ddress>ตัวบ่งชี้ 4.1                                            สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอย่างเป็นระบบ และมีการคิดแบบองค์รวม ddress>ตัวบ่งชี้  4.2                                           สามารถคาดการณ์ กำหนดเป้าหมาย  และแนวทางการตัดสินใจได้ ddress>ตัวบ่งชี้  4.3                                           ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ ddress>ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ddress>                รู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับวัย ddress>1.ความคิดรวบยอด ddress>                การเจริญเติบโตของวัยรุ่นเป็นความสำคัญในช่วงหนึ่งของชีวิต เพราะอยู่ระหว่างการเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ จึงเป็นช่วงระยะของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาและนำไปสู่การพัฒนาตนให้เจริญเติบโตสมวัยอย่างมีคุณค่า ddress>2.จุดประสงค์การเรียนรู้
 1. ddress>นักเรียนสามารถบอกแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัยได้อย่างถูกต้อง (K)
 2. ddress>นักเรียนเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย (A)
 3. ddress>นักเรียนเข้าใจตนเองและปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลในสังคมได้อย่างเหมาะสม (P)
ddress>3.สาระสำคัญ ddress>                การพัฒนาตนให้เติบโตสมวัย ddress>                การพัฒนาตน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงตนไปในทางที่ดีขึ้น เป็นการทำให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ และมีความสุขได้ในที่สุด การพัฒนาตนเองให้เติบโตสมวัยนั้นเป็นการพัฒนาการตนเองในทุกๆด้าน ให้เหมาะสมกับวัยของตน ซึ่งปกติทุกคนก็จะพัฒนาตนเองไปตามอายุของตน แต่ถ้าได้มีการศึกษาและปฏิบัติตนโดยไม่ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติก็จะทำให้การพัฒนาตนเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ddress>                ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาตน
 1. ddress>1.              การรู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถูกต้อง
ddress>การรู้จักและเข้าใจตนเองจะต้องรู้ว่าเรามีข้อดีและข้อเสียอย่างไร เป็นคนเช่นไร มีอุปนิสัยใจคออย่างไร มีความถนัดอะไร  มีศักยภาพเพียงใด ซึ่งเรื่องเหล่านี้ตนเองจะต้องรู้ตัวดีถ้าหากเรารู้จักตนเองดีแล้วและรู้จักพัฒนาตนเอง ไปในทางที่เหมาะสม ก็จะประสบความสำเร็จ
 1. ddress>2.              การยอมรับในความบกพร่องของตนเอง
ddress>บุคคลจะต้องรู้จักยอมรับในความบกพร่องของตนเองว่า เรามีอะไรที่บกพร่องและควรพัฒนา เพื่อที่จะทำให้ชีวิตของตนเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น บุคคลที่ไม่ยอมรับข้อบกพร่องของตนเอง หรือมองไม่เห็นข้อบกพร่องของตนเองหรือไม่ยอมแก้ไขข้อบกพร่องนั้นๆ บุคคลลักษณะดังกล่าวจะทำให้ตนเองเกิดความล้มเหลวในชีวิตในด้านชีวิตครอบครัว ตลอดจนหน้าที่การงานในทุกๆเรื่อง
 1. ddress>3.              การรู้จักและเข้าใจผู้อื่นและยอมรับผู้อื่น
ddress>การรู้จักและเข้าใจผู้อื่นเป็นสำคัญเมื่อรู้เขาก็ต้องยอมรับในความเป็นตัวของเขาด้วย และทำให้เราปรับตัวเข้ากับเขาได้ดี และเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาตนเอง หากไม่สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับผู้อื่นหรือยอมรับผู้อื่นได้ย่อมจะทำให้มิตรภาพระหว่างกันลดลงได้ ddress>                ความสำคัญของการรู้จักตนเองกับการพัฒนาตน
 1. ddress>การรู้จักตนเอง เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้การพัฒนาตนของบุคคลประสบความสำเร็จ
 2. ddress>การรู้จักตนเองอย่างถูกต้องจะช่วยให้บุคคลวางแผนในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของตนเอง
 3. ddress>การรู้จักตนเองดีจะช่วยให้บุคคลมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
 4. ddress>การรู้จักตนเองช่วยให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เกิดขึ้นและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ดี
  1. ddress>การรู้จักตนเองจะทำให้ปรับตัวได้ดี และจะช่วยให้ชีวิตมีความสุข
ddress>การศึกษาวิเคราะห์ตนเอง
 1. ddress>1.              ศึกษาสภาพด้านร่างกาย ในเรื่องดังต่อไปนี้
ddress>1.1       รูปร่างหน้าตา ddress>1.2       บุคลิกภาพ ddress>1.3       ภาวะสุขภาพ
 1. ddress>2.              การศึกษาระดับสติปัญญา ความรู้ ความสามารถของตนเอง
ddress>บุคคลควรศึกษาถึงความสามารถทางสติปัญญาของตนเองว่าเป็นอย่างไร มีจุดเด่น จุดด้อยทางด้านใด เช่น เด่นทางภาษา ด้อยทางการคิดคำนวณ ความรู้ ความสามารถของแต่ละคนสามารถพัฒนาได้โดยเฉพาะด้านที่มีความถนัด ควรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
 1. ddress>3.              การศึกษาสภาพจิตใจและอารมณ์
ddress>สภาพของจิตใจและอารมณ์จะส่งผลกระทบต่อสภาพทางร่างกายและสังคมได้ ดังนั้นต้องศึกษาสภาพจิตใจ และอารมณ์ของตนเองว่าเป็นคนมีสภาพจิตใจและอารมณ์ของตนเองว่าเป็นคนมีสภาพจิตใจและอารมณ์เป็นอย่างไรถ้าพบว่ามีส่วนบกพร่อง เช่น หงุดหงิด โกรธง่าย อารมณ์ร้อน ก็ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ถ้ามีส่วนดีอยู่บ้างก็คงสภาพนั้นไว้เพื่อพัฒนาการที่สมวัยของตนเองในด้านจิตใจ อารมณ์
 1. ddress>4.              การศึกษาสภาพสังคม
ddress>สภาพสังคมก็มีผลกระทบต่อสภาพจิตใจและอารมณ์ สภาพร่างกายและสติปัญญาด้วยเหมือนกัน การศึกษาสภาพสังคมอาจศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์กับครอบครัวเพื่อนหรือสังคมทั่วไปถ้าสามารถปรับปรุงได้ ก็ควรแก้ไขเพื่อพัฒนาการที่สมวัยของตนเองในด้านสังคม
 1. ddress>5.              การศึกษาความสนใจ ความต้องการ ความชอบ และนิสัยของตนเอง
ddress>บุคคลควรทำความเข้าใจกับตนเองว่ามีความสนใจ มีความต้องการมีความชอบอะไร มีนิสัยของตนเองเป็นอย่างไรเพื่อจะได้วางแนวทางในการพัฒนาให้เหมาะสมกับตนเองอย่างไร ddress>คุณค่าของการปฏิบัติตน และพัฒนาตนให้เจริญเติบโตสมวัย ddress>                1. ผลต่อตนเอง ทำให้ตนเองมีพัฒนาการที่สมวัย ไม่ก่อให้เกิดปัญหาอันเนื่องมาจากการประพฤติปฏิบัติของตนเอง ddress>                2.  ผลต่อครอบครัว ทำให้สมาชิกในครอบครัว เกิดความสบายใจ ครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะลูกไม่นำปัญหามาให้ ddress>                3.  ผลต่อสังคม สังคมไม่เกิดปัญหาเพราะคนในสังคมมีการปฏิบัติตัวที่ดี ddress>                4.  ผลต่อประเทศชาติ ประเทศไม่ต้องเสียงบประมาณในการนำเงินมาพัฒนาคนในชาติ เพราะทุกคนรู้จักหน้าที่ของตน และปฏิบัติตามหน้าที่ ddress>4.กิจกรรมการเรียนรู้ ddress>ขั้นนำ
 1. ddress>ทักทายนักเรียน
 2. ddress>นักเรียนเล่นเกมฝึกสติ โดยครูเล่าเรื่องให้นักเรียนฟังหลังจากฟังเรื่องเล่าเสร็จแล้ว ครูจะมีคำถามเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนมีความตั้งใจฟังมากน้อยเพียงใด
ddress>(เรื่องที่ 1:  เย็นวันนี้คุณยายมอบหมายให้น้องอั้ม ไปตลาดคำเที่ยง น้องอั้ม เดินผ่านร้านขายดอกไม้ร้านหนึ่ง เธอซื้อดอกกุหลาบสีแดงมา 10 กระถาง เดินไปอีกร้านหนึ่งเห็นดอก กรรณิการ์เลยซื้อมาอีก 5กระถาง เดินต่อมานึกขึ้นได้ว่าอยากได้กล้วยไม้ เลยเดินกลับไปที่ร้านขายดอกไม้ร้านเดิมเพื่อจะซื้อกล้วยไม้อีก 2 กระถาง ครูถามนักเรียนว่า 1) น้องอั้ม ซื้อดอกไม้กี่อย่าง: 3 อย่าง 2) น้องอั้มซื้อดอกไม้รวมกันแล้วได้ทั้งหมดกี่กระถาง: 17 กระถาง) ddress>(เรื่องที่ 2: เย็นวันนี้ที่บ้านของหนูมุกจะทำกับข้าวรับประทานเอง หนูมุกอาสาจะไปตลาดด้วยตัวเอง เค้าเดินผ่านร้านขายผักเลยซื้อขิงอ่อนมา 3 ขีด พริกขี้หนู 2 ขีด เดินไปเรื่อย ๆ เห็นร้านขายอาหารสด เลยซื้อเนื้อมาอีก 5 ขีด ครูถามนักเรียนว่า 1) หนูมุกซื้อขิงอ่อนและเนื้อรวมกันได้กี่ขีด: 8 ขีด 2) นักเรียนคิดว่าเย็นวันนี้หนูมุกจะทำอะไรรับประทานกับครอบครัว: เนื้อผัดขิงอ่อน
 1. ddress>สรุปข้อคิดจากการเล่นเกมฝึกทักษะการฟังอย่างตั้งใจว่า คนเราทุกคนเมื่อมีเรื่องทุกข์ใจก็อยากจะเล่าหรือระบายให้คนที่เราไว้ใจฟัง หากเราฟังอย่างตั้งใจแล้วสามารถช่วยให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิดคลายจากปัญหาได้ เราก็จะเป็นที่ยอมรับของเพื่อนหรือคนใกล้ชิด ในทางตรงข้ามหากเราไม่รู้จักฟังคนอื่นบ้าง หรือฟังเพื่อให้มันผ่าน ๆ ไป เมื่อถึงคราวที่เราลำบากก็จะไม่มีใครสนใจเราเช่นกัน
  1. ddress>เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนโดยขึ้นหัวข้อ “แนวทางในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัย
ddress>ขั้นสอน
 1. ddress>นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน
 2. ddress>นักเรียนส่งตัวแทนมารับใบงานที่ 1 เรื่อง อยากทำ... ให้ดูดี
 3. ddress>นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนสิ่งที่อยากทำ ให้ตนเองดูดี พร้อมทั้งบอกเหตุผล และแนวทางในการพัฒนาตนลงในใบงานที่ 1 เรื่อง อยากทำ... ให้ดูดี
  1. ddress>สุ่มนักเรียนนำเสนอใบงาน อย่างน้อย 2-3 กลุ่ม
ddress>  ddress>ขั้นสรุป
 1. ddress>สรุปเกี่ยวกับการรู้จักและเข้าใจตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตนให้เติบโตสมวัย หากเราไม่รู้จักตนเอง ไม่เข้าใจตนเอง ก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะปรับตัวเข้าหาผู้อื่นในสังคม หรือเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ตนเองไม่ชอบ ดังนั้น เราจึงควรรู้จักตนเอง ต้องรู้จักและเข้าใจคนอื่นด้วยเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
  1. ddress>เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
  2. ddress>นักเรียนส่งใบงานที่ 1 เรื่อง อยากทำ... ให้ดูดี
ddress>5.สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
 1. ddress>ใบงานที่ 1 เรื่อง อยากทำ... ให้ดูดี
 2. ddress>เรื่องเล่า
ddress>6.กระบวนการวัดและประเมินผล ddress>รายละเอียดการให้คะแนน  (ใบงาน ที่ 1 เรื่อง อยากทำ... ให้ดูดี)
ddress>ประเด็นประเมิน ddress>เกณฑ์การให้คะแนน ddress> 
ddress>4 ddress>3 ddress>2 ddress>1
ddress>เขียนถูกต้องครอบคลุมในทุกด้าน และมีความคิดสร้างสรรค์ ddress>  ddress>เขียนได้ครอบคลุมเนื้อหา (สิ่งที่อยากทำ เหตุผล และแนวทางการปฏิบัติตน) ครบตามที่ ครูกำหนด และร่วมมือกันทำงาน ddress>เขียนได้ครอบคลุมในเรื่องของเนื้อหา สิ่งที่อยากทำ เหตุผล แต่เขียนแนวทางการปฏิบัติตนได้ไม่ครบขาด 1-3 ข้อจากที่เสนอ ddress>เขียนได้ครอบคลุมในเรื่องของเนื้อหา สิ่งที่อยากทำ เหตุผล แต่เขียนแนวทางการปฏิบัติตนได้ไม่ครบขาดมากกว่า 4 ข้อจากที่เสนอ ddress>เขียนได้ครอบคลุมในเรื่องของเนื้อหา สิ่งที่อยากทำ เหตุผล ขาดแนวทางในการปฏิบัติ
ddress>  ddress>ใบงานที่ 1 ddress>เรื่อง อยากทำ....ให้ดูดี ddress>  ddress>  ddress>กลุ่มที่ ............................................                       ชั้น....................................... ddress>รายชื่อสมาชิก ddress>1.………………………… เลขที่……          2……………………………เลขที่…… ddress>3…………………………..เลขที่……          4……………………………เลขที่…… ddress>5…………………………..เลขที่…...            6……………………………เลขที่…… ddress>คำชี้แจง ให้นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันระดมความคิด เรื่อง “อยากทำ...ให้ดูดี” โดยให้นักเรียนบอกถึงสิ่งที่อยากทำ พร้อมบอกเหตุผล และแนวทางในการพัฒนาตน

สิ่งที่อยากทำ

เหตุผล

แนวทางในการพัฒนาตน

ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>  ddress>  ddress>  ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress>  ddress>………………………………………………... ddress> 
ddress>  ddress>  ddress>