ครั้งที่ 11

 1. ความหมายของการจัดการอาชีพ
 2. ความสำคัญของการจัดการอาชีพ

ครั้งที่ 12

 1. ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ชุมชนของตนว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค อะไร อย่างไร

แบบวิเคราะห์ชุมชน

ชื่อชุมชน.............................................ที่อยู่.......................................................................................................

 

จุดแข็ง

จุดอ่อน

ปัจจัยภายใน

 

 

 

 

โอกาส

อุปสรรค

ปัจจัยภายนอก

 

 

 

 สรุป.....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 2.ให้ผู้เรียนนำผลจากการวิเคราะห์ชุมชนร่วมกับคนในชุมชน ช่วยกันกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการพัฒนา / ขยายอาชีพของชุมชน แล้วบันทึกในแบบบันทึก

แบบบันทึก

                วิสัยทัศน์..............................................................................................................................................

พันธกิจ...............................................................................................................................................

            เป้าหมายการพัฒนาอาชีพชุมชน..........................................................................................................

                .............................................................................................................................................................

ครั้งที่ 13

 1. ให้ผู้เรียนจัดทำแผนปฏิบัติการขยายอาชีพ

                                แผนปฏิบัติการขยายอาชีพ.......................................

ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ยุทธศาสตร์

เงินคงทุน

ผู้รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 14

 1. ขอบข่ายขยายอาชีพหมายถึงอะไรจงอธิบาย
 2. การสร้างรายได้หมายถึงอะไรจงอธิบาย
 3. การใช้ทุนการใช้ทรัพยากรหมายถึงอะไรจงอธิบาย

 ครั้งที่ 15

 1. กิจกรรมอาชีพที่ทำอยู่หมายถึงอะไรจงอธิบาย
 2. ความเข้มแข็งและความยั่งยืนหมายถึงอะไรจงอธิบาย
 3. การหมุนเวียนเปลี่ยนรูปหมายถึงอะไรจงอธิบาย

ครั้งที่ 16

 1. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายจากอาชีพหลักคืออะไรจงอธิบาย
 2. การขยายอาชีพจากการตลาดหมายถึงอะไรจงอธิบาย
 3. การขยายอาชีพจากการท่องเที่ยวเป็นอย่างไรจงอธิบาย
 4. การขยายอาชีพจากการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเป็นอย่างไรจงอธิบาย

ครั้งที่ 17(คณิต)

 1. จงหาความหมายของสมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณพร้อมยกตัวอย่าง 2 ข้อ
 2. สมบัติการเท่ากันและการไม่เท่ากันคืออะไรพร้อมยกตัวอย่าง 2 ข้อ
 3. ค่าสัมบูรณ์หมายถึงจงยกตัวอย่าง 2 ข้อ
 4. จงหาความหมายและยกตัวอย่างเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวน  ตรรกยะ  พร้อมยกตัวอย่าง รูปแบบการบวก   การลบ      การคูณ การหาร จำนวนที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ อย่างละ  1 ข้อ

ครั้งที่ 18 (คณิต)

 1. เซตคืออะไรและการดำเนินการของเซตคืออะไรพร้อมยกตัวอย่าง
 2. จงเขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ และการแก้ปัญหา  และยกตัวอย่าง อย่างน้อย 5 ข้อ
 3. จงบอกความหมายของการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
 4. การอ้างเหตุผลคืออะไรจงอธิบาย