บ่อรวม วันละ 5 บาท

ห้องส่วนบุคคล ชั่วโมงแรกละ  60 บาท  ชัว่โมงหลังๆ 50 บาท

การโยนเงินใส่ลงในบ่อน้ำร้อน ตามอัธยาศัย

บริหารงานโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อ.ละแม จ.ขุมพร