อำเภอพะโต๊ะเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชุมพร

เนื่องจากศักยภาพของพื้นที่มีความเหมาะสม  สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิด 

     ส้มโชกุน  เป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรพืชหนึ่ง  มีพื้นที่ปลูกประมาณ   400  ไร่   ผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่องตลอดปี   ผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม  ของทุกปี    สำหรับในปี 2549   จะมีผลผลิตประมาณ   300 - 500  ตัน   การผลิตส้มโชกุนใช้ต้นทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะการสารเคมี สังเคราะห์ต่าง ๆ    ทั้งนี้ได้ดำเนินการปรับลดการใช้สารเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นการเสริมสร้างการผลิตค้าเกษตรที่ปลอดภัย และยั่งยืน