ส่งงาน : งานวิจัย ภาวะผู้นำทางการศึกษา 2

การพัฒนาระบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จากการศึกษางานวิจัย ภาวะผู้นำทางการศึกษา  

เรื่อง                       การพัฒนาระบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อผู้วิจัย                นางเตือนใจ ดลประสิทธิ์              

สรุปได้ดังนี้

ระบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสม   ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

1.   องค์ประกอบด้านปัจจัยนำเข้า มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่

1.1 หลักการการพัฒนาสมรรถนะ อาศัยหลักการสำคัญ 7 ประการคือหลักการความเป็นระบบและต่อเนื่อง หลักการเรียนรู้ของวัยผู้ใหญ่            หลักการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี จากหลายสาขาวิชา หลักการมีส่วนร่วม หลักการมุ่งเน้นผลลัพธ์ หลักการวางแผนกลยุทธ์ และหลักการอิงสมรรถนะ

1.2  วัตถุประสงค์ของการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระหว่างปฏิบัติงาน

1.3  บุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะ

ประเภทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  ประกอบด้วย

1.   บุคลากรที่ทำหน้าที่ในหน่วยพัฒนา  ยึดคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามสายงานเป็นหลัก ประสบการณ์ในการทำงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญในงาน ชื่อเสียงและการได้รับการยอมรับในวงการศึกษา คุณสมบัติด้านทักษะและบุคลิกภาพ

2.   บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา คุณสมบัติ กำหนดเกณฑ์ไว้ใน ระเบียบ กฎหมาย

พิจารณาตามความต้องการจำเป็น ประสบการณ์ในการทำงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานคุณสมบัติด้านทักษะและบุคลิกภาพ ขั้นเงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

การกำหนดหน้าที่และภาระงานของบุคลากรในหน่วยพัฒนา ได้แก่ ฝ่ายทะเบียน  ฝ่ายจัดอบรม พัฒนา  ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายติดตามและประเมินผล

1.4   งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ   ประเภท ของงบประมาณ แบ่งเป็น งบประมาณที่รัฐจัดสรร  งบประมาณส่วนตัว  งบสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรภายนอก จัดหมวดหมู่ของงบประมาณ ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอย่างเพียงพอ  การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ โดยนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในกระบวนการการจัดสรร ควบคุมและตรวจสอบ งบประมาณ

2.   องค์ประกอบด้านกระบวนการ   มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่

2.1  การเตรียมการพัฒนาสมรรถนะ

2.1.1 หน่วยพัฒนามีการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา

กลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

                                มาตรการ

                                1)    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำแผนพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดระยะเวลาการพัฒนาเป็นรายบุคคล ไม่น้อยกว่า 10 วันต่อคนต่อปี

                                2)   เร่งรัดการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ มาตรฐานตามตำแหน่งทางวิชาการ และมาตรฐานวิชาชีพ ทั้ง สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำสายงาน

                                3)  พัฒนาผู้บริหารการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านภาวะผู้นำการเป็นนักบริหาร จัดการศึกษาเชิงบูรณาการในพื้นที่ รอบรู้งานที่เกี่ยวข้อง ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

                                4)   ส่งเสริมสนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างแรงจูงใจผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น

2.1.2   มีกระบวนการวิเคราะห์สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานของผู้บริหารสถานศึกษา

2.1.3   นำหลักการมีส่วนร่วมเข้ามากำหนดและวิเคราะห์สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานของผู้บริหารโดย  การระดมสมองและบูรณาการแนวคิดของนักวิชาการ  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ การสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  การจัดทำร่างสมรรถนะและทำประชาพิจารณ์ก่อนกำหนดใช้  มีการวิจัยเพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการกำหนดสมรรถนะของผู้บริหาร มีหลักเกณฑ์การกำหนดและวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหาร

                สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม  คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร

สมรรถนะประจำสายงานของผู้บริหารสถานศึกษา  ประกอบด้วย การวิเคราะห์สังเคราะห์ และการวิจัย ,การสื่อสารและการจูงใจ ,การพัฒนาศักยภาพบุคคล ,การมีวิสัยทัศน์

2.2 การประเมินก่อนดำเนินการพัฒนาสมรรถนะ  ดำเนินการ มีดังนี้ หน่วยพัฒนากำหนดเกณฑ์ประเมินสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการประเมินสมรรถนะโดยใช้วิธีการประเมินแบบ 360 องศา นำผลประเมินมาวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนา

2.3  การดำเนินการพัฒนาสมรรถนะ ดำเนินการดังนี้ หน่วยพัฒนามีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน จัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องและเหมาะสมตามความต้องการจำเป็นในการพัฒนา บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ใช้สื่อ อุปกรณ์ที่ทันสมัย พัฒนาตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนด

2.4   การประเมินผลการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะ  ดำเนินการ ดังนี้ กำหนดตัวชี้วัด และเครื่องมือในการประเมิน  หลักสูตร  บุคลากร  สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ ระยะเวลาในการพัฒนา  และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา

3. องค์ประกอบด้านผลผลิต   มี 1 องค์ประกอบย่อย คือ การรายงานผลการพัฒนาสมรรถนะ

                                3.1.1 หน่วยพัฒนามีการรายงานผลตามกลยุทธ์การพัฒนา ได้แก่

เชิงปริมาณ ได้แก่ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการพัฒนา  ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นที่ยอมรับของสังคม

เชิงคุณภาพ ได้แก่ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภายหลังการพัฒนาสมรรถนะ

3.1.2 ผู้เข้ารับการพัฒนานำรายงานผลการพัฒนาไปใช้ประกอบการพิจารณาความดี ความชอบ การปรับเลื่อนวิทยฐานะ การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี การประเมินคุณภาพของสถานศึกษา  ประกอบการวางแผนพัฒนาในขั้นต่อไป

4. องค์ประกอบด้านข้อมูลป้อนกลับ  มี 1 องค์ประกอบย่อยคือ การวิเคราะห์ผลการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะ ดำเนินการ ดังนี้ หน่วยพัฒนามีการวิเคราะห์ผลการดำเนินการพัฒนา  นำผลการวิเคราะห์มาวางแผนปรับปรุงและพัฒนางาน มีการวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน

5. องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของระบบ  มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ เศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  สังคม และการเมือง 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานตัว

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาระบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมายเลขบันทึก: 376118, เขียน: 17 Jul 2010 @ 11:59 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 12:55 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)