การส่งคำคู่ความ

เมื่อศาลตรวจรับคำคู่ความตามประมวลกฏหมายพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 แล้ว

โจทก์ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการนำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องตามอัตราที่ศาลกำหนด เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลดำเนินการนำส่งคำคู่ความหรือเอกสาร หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับด่วนพิเศษ หรือนำส่งโดยวิธีปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง ณ ภูมิลำเนาของจำเลย หรืออาจให้ประกาศในหนังสือพิมพ์แทนการส่งโดยปกติ แล้วแต่กรณี ก็ได้ หากโจทก์เพิกเฉยไม่ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อส่งหมายเรียกให้แก่จำเลย และไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ศาลทราบภายใน 7 วัน  หรือเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนดไว้เพื่อการนั้นโดยส่งคำสั่งให้แก่โจทย์โดยชอบแล้ว ศาลจะถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง และจำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความตามมาตรา 173 ,174 ประกอบ 132(1)

การส่งหมาย

เมื่อครั้งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ ที่ศาลจังหวัดได้ไปส่งหมาย ความสนุกอยู่ตรงที่ตามหาบ้านจำเลยยากมาก ถามใครก็ไม่มีใครบอก และหนักกว่านั้นคือ สุนับไล่งับมาแล้ว

วิ่งแทบไม่มัน บอกเลยครับ ว่าคิดถึงจัง แต่คงไม่มีโอกาสทำอีกแล้วเพราะวิธีชีวิตปรับเปลี่ยนมาเป็นเรือจ้างสะแล้วครับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ