วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคตะวันออก

วิจัย ภาวะผู้นำ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาระดับเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคตะวันออก และเพื่อศึกษาปัจจัยภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคตะวันออก

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตภาคตะวันออก จำนวน 306 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที สัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียรสัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบชั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคตะวันออก เป็นแบบภาวะผู้นำแบบปฏิรูปอยู่ในระดับมาก

2. ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน เขตภาคตะวันออก จำแนกตามอายุของผู้บริหารโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนนำแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้บริหาร โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

3. ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคตะวันออก โดยรวมอยู่ในระดับมาก

4. ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคตะวันออก จำแนกตามอายุของผู้บริหาร และวุฒิการศึกษาของผู้บริหาร โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

5. ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตภาคตะวันออก มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .056. ภาวะผู้นำของผู้บริหารแบบปฏิรูป ด้านความเสน่หา และด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา

มี่มา : อัมพร อิสสรารักษ์ .  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคตะวันออก .มหาวิทยาลัยบูรพา.สำนักหอสมุด.2548

 

   

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาวะผู้นำ

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย ภาวะผู้นำ

หมายเลขบันทึก: 375167, เขียน: 14 Jul 2010 @ 23:22 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 23:37 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)