ม.ขอนแก่น จัดอบรมการใช้ Blog สำหรับกลุ่มการเงินและพัสดุ  ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2549 ซึ่งมีข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 64 คน (อบรม 2 รุ่นๆ ละ 32 คน) ในการจัดอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมมีความกระตือรือร้นที่จะเปิด blog เป็นของตนเอง เพื่อใช้สำหรับการสร้างเครือข่ายในกลุ่มการเงินและพัสดุ จากการสังเกต เป็นที่น่ายินดีที่ชาวการเงิน-พัสดุ มข. มีความสนใจและใคร่อยากรู้ มีการซักถามกับวิทยากรตลอดการอบรม ทำให้การอบรมไม่ซีเรียส เป็นกันเอง เกิดการแลกเปลี่ยนร่วมกันในห้องเรียน แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้