Trick การใช้ google

การใช้ | (ไปป์) เช่นต้องการหาคำว่า อาหาร และ คำว่ากีฬา

ซึ่งมีความหมายคนละเรื่องกันให้พิมพ์ว่า อาหาร|กีฬา  ข้อมูลที่ได้ก็จะได้ทั้งข้อมูลของอาหารและกีฬา  ซึ่งเป็นเว็บที่แยกกัน

เพราะฉะนั้น | (ไปป์) ก็มีข้อดีกว่าตรงที่ไม่ต้องเสียเวลาหาที่ละหัวข้อ