ส่งโครงการจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

1. ชื่อโครงการ

    โครงการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">2. ผู้รับผิดชอบโครงการ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">            นางสาววิลาวัลย์  สมยาโรน      รหัส    48071675</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">            นายสุรัตน์  พูลเขตร์กิจ            รหัส    48071798</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">            นางสาวหงส์ทอง  พละทรัพย์    รหัส    48071835</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 135.0pt 270.0pt" class="MsoNormal">3. หลักการและเหตุผล</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 135.0pt 270.0pt" class="MsoNormal">           ปัจจุบันระบบการทำความเย็น และระบบปรับอากาศ นับว่ามีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเรามากขึ้น เราจึงควรเรียนรู้และศึกษาการทำงาน รายละเอียดต่างๆ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา บำรุงรักษา หรือตรวจซ่อมได้อย่างถูกต้องปลอดภัย</p>           ผู้จัดทำจึงได้รวบรวมเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาถึงหลักการทำงาน วงจรควบคุมเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ การตรวจสอบข้อบกพร่อง แก้ไขวงจรทางกลและทางไฟฟ้า การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การประมาณการโหลดความร้อน การเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศ บำรุงรักษาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ วงจรควบคุม ของเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">หากเรียนรู้และฝึกฝน จะช่วยให้เกิดทักษะในการปฏิบัติเป็นอย่างดี เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติต่อไป</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">4. วัตถุประสงค์โครงการ</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">        1. เพื่อให้มีความเข้าใจวงจรควบคุมเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศทางกลและทางไฟฟ้า</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">        2. เพื่อให้สามารถเลือกขนาด ติดตั้ง ตรวจซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">5. ระยะเวลาดำเนินการ</p>          กรกฎาคม ตุลาคม 2549  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">6. ลักษณะการดำเนินการ</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">        1. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">        2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการดำเนินการผลิต </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">        3. ดำเนินการผลิต</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">        4. ทดลองใช้</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">        5. ประเมินผล</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">7.  แผนปฏิบัติการ</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">8. งบประมาณ</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">            - ค่าวัสดุสำนักงาน           เป็นเงิน     500    บาท</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">            - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์       เป็นเงิน     400    บาท</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">                 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                      900    บาท</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">        หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">       นิสิต มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">10. ระบบการติดตามประเมินผลโครงการ</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">              1. ประเมินผลจากผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ</p>               2. ประเมินผลอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน http://gotoknow.org/blog/suratp

คำสำคัญ (Tags)#คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

หมายเลขบันทึก: 37260, เขียน: 05 Jul 2006 @ 16:45 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

นราทร
IP: xxx.10.9.241
เขียนเมื่อ 

ผมทำ cai เรื่องนี้อยู่เหมือนกันครับแต่พึ่งเริ่มต้นทำไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยจึงขอความกรุณา ขอข้อมูลบ้างได้ไหมครับถ้าได้ช่วยส่งมาที่เมลนี้ด้วยครับ

           ขอบคุณอย่างสูง