เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต

   ปัจจุบันสังคมไทยได้มีวิทยาการต่างๆที่ทันสมัย เกี่ยวกับในด้านของเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการนำสิ่งเหล่านี้มาดำเนินชีวิต ซึ่งถ้าเปรียบกับในสมัยก่อนก็ถือว่าในโลกปัจจุบันนี้มีอะไรหลายๆอย่างที่แตกต่างไปจากเดิมเอามากทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ ก็สามารถนำมาประยุกต์ปฏิบัติให้มีอะไรใหม่ๆทันสมัย เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิตเช่นกัน

    สังคมไทยในสมัยนี้มีอะไรต่างๆที่ใหม่ๆทันสมัยมากมายและไดมีการนำเอาเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ก็คือ“เทคโนโลยีที่ใช้ในการสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล” ทั้งนี้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทำให้โลกเรามีการพัฒนาในด้านต่างๆมากขึ้นและจะมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทำให้มีผลกับแนวโน้มโลกในอนาคตทำให้โลกมีการพัฒนามากขึ้นมีอะไรที่ทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆไม่ล่าช้าเหมือนกับสมัยก่อน พวกเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพวกสื่อสารก็จะเป็นพวกคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกของมนุษย์ในปัจจุบัน ซึ่งคอมพิวเตอร์นี้สามรถใช้ในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน และสุดท้ายก็คือการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันนี้ก็ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายทำให้โลกได้มีวิทยาการใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่ง สำหรับแนวโน้มโลกในอนาคตก็น่าจะมีวิทยาการใหม่และอาจจะทำให้โลกของเราได้ชื่อว่าเป็นโลกสารสนเทศ ที่มีข้อมูลที่ทำการประมวลผลซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต

   เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยาการอย่างหนึ่งที่นิยมและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ในอนาคตจะมีแนวโน้มโลกทำให้ทุกคนได้รับข่าวสารข้อมูลที่มีการกลั่นกรอง ประมวลผล และต่อมาก็ได้สื่อสารออกมาทำให้โลกของเรามีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปเรื่อยๆและทำให้โลกของเราเป็นโลกแห่ง “เทคโนโลยีสารสนเทศ”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน information technologyความเห็น (0)