เกษตรยั่งยืน

 จากหลักการและรูปแบบของการทำระบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่ว่า

“เกษตรกรรมยั่งยืน” เป็นวิถีเกษตรกรรมที่ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและดำรงรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพและพอเพียงความความจำเป็นพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรและผู้บริโภค พึ่งพาตนเองได้ในทางเศรษฐกิจรวมทั้งเอื้ออำนวยให้เกษตรกรและชุมชุนท้องถิ่นสามารถพัฒนาได้อย่างเป็นอิสระทั้งนี้เพื่อความผาสุกและความอยู่รอดของมวลมนุษย์ชาติโดยรวม

                ซึ่งในปัจจุบันสามารถจำแนกการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ได้เป็น 6 รูปแบบ เด่นๆ ดังนี้

1.เกษตรทฤษฏีใหม่(New Theory farming)

2.เกษตรผสมผสาน (Integrated farming)

3.เกษตรอินทรีย์ (Organic farming)

4.วนเกษตร (Agroforesty farming)

5.เกษตรธรรมชาติ (Natural farming)

6.ระบบไร่หมุนเวียน (Swidden / Rotational framing system)

โดยทั้ง 6 รูปแบบจะเกี่ยวข้องกับ     

1. ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจถ้าเป็นเกษตรยั่งยืนจะมุ่งเน้นที่จะผลิตเพื่อความอยู่รอดให้เพียงพอบริโภคภายในครอบครัว ถ้าเหลืออาจจะขายหรือแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยอื่นๆ แต่ถ้าเป็นเศรษฐกิจการตลาดทั่วไปจะมุ่งเน้นให้ได้ผลผลิตเยอะๆ ราคาสูงๆ มีกำไรมากๆ

2. ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเน้นการหมุนเวียนกันใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และผสมผสานให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพโดยกิจกรรมต่างๆจะต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันเช่นการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์หรือสมุนไพรต่างๆ ซึ่งถ้าเน้นเศรษฐกิจเป็นหลักจะต้องมีการใช้ปัจจัยอื่นในการผลิตเช่นปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืชแทน

3. ความยั่งยืนทางด้านสังคม ซึ่งระบบการผลิตเกษตรกรรมแบบยั่งยืนก็จะเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการเปลี่ยนระบบการผลิตเพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนพร้อมทั้งอนุรักษ์สภาพแวดล้อมอีกด้วย เพื่อเป็นการสร้างครอบครัว ชุมชุนและสังคมให้แข็งแกร่งขึ้น

                ฉันคิดว่าการที่เกษตรกรจะเลือกทำการเกษตรแบบไหนนั้น ต้องดูความเหมาะสมของสภาพและปัจจัยต่างๆที่มีอยู่มีแนวคิดไปทางเกษตรยั่งยืนแบบใด ซึ่งก็เห็นด้วยที่การทำการเกษตรยั่งยืนจะต้องคำนึงถึงการผลิตไปพร้อมๆ กับการรักษาสภาพแวดล้อม และนำวิทยาการของเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ชุมชุนและท้องถิ่นเป็นอย่างแรก ถ้าชุมชุนมีความเข้มแข็ง การพัฒนาทางด้านสังคมก็ง่ายขึ้น

      ยิ่งถ้าแต่ละครอบครัว แต่ละชุมชุน แต่ละสังคม รู้จักคำว่าพอเพียงและนำพุทธศาสนามาช่วยในการดำเนินชีวิต เท่านี้โลกของเราและตัวเราก็มีความสุขแล้ว

ข้อมูลอ้างอิงมาจาก

http://board.dserver.org/s/starmon/00000114.html

http://sathai.org/knowledge/05_sa_patern.htm