ตรวจสอบความพร้อมกิจกรรมอบรม

Chaecklist ความพร้อมก่อนทำงาน
 • ทุกสัปดาห์ศูนย์บริการวิชาการจะเปิดวงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีมงาน ทั้งในห้องประชุม หรือผ่านระบบIT จากการประเมินการจัดกิจกรรมการอบรม หรือสัมมนา จะมีข้อผิดพลาด ต้งแต่เล็กๆ จนถึงเรื่องใหญๆที่ทีมงานนำไปปรับปรุง/แก้ไข จึงขอสรุปแนวทางการตรวจสอบความพร้อม37 รายการ  คือก่อนอบรม ระหว่างการอบรม และกิจกรรมหลังจบการอบรม

 • การตรวจสอบความพร้อม ( Checklist ) ในการอบรม
 • เรียน ทีมงาน/บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
 • จากการ AAR ภายหลังจบการอบรมแต่ละครั้ง พบว่าประเด็นที่มีปัญหา จะเป็นปัญหาเดิมๆทั้งสิ้น เช่นการประสานวิทยากร /เอกสาร/สถานที่ ฯ เป็นต้น ดังนั้น จึงเสนอรายการตรวจสอบความพร้อมในการทำกิจกรรม อบรม เสนอทีมงานศูนย์บริการวิชาการ   โดยขอความร่วมมือ ผู้เกียวข้องตรวจสอบกิจกรรมตามรายการ  กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม วันกำหนดเสร็จ ทุกครั้งเมื่อเริ่มปฏิบัติโครงการอบรม (ข้อ1ถึงข้อ  23  เป็นตรวจก่อนการอบรม   ข้อ24ถึงข้อ 30   เป็นการตรวจระหว่างการอบรม และข้อ 31ถึงข้อ 37 เป็นการตรวจสอบหลังจบการอบรม) 
 • 1.กำหนดวันอบรม/จัดประชุมเพื่อเตรียมการ  2.ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย
 • 3.เตรียมเอกสารคู่มือการฝึกอบรม            4.จองสถานที่/ห้องอบรม
 • 5.คัดเลือกวิทยากร                                       6.จองที่พัก
 • 7.รวบรวมรายชื่อแขก ผู้มีเกียรติ ที่จะเข้าร่วมในพิธีเปิด/ปิด  8.ทำหนังสือเชิญ/ตอบรับผู้เข้าอบรม
 • 9.สรุปจำนวนผู้เข้าอบรม                           10.ส่งหนังสือเชิญวิทยากร/แขกรับเชิญ ..
 • 11.จัดเตรียมกระเป๋า/ของที่ระลึก              12.สรุปจำนวนห้องพัก/ผู้เข้าพัก
 • 13.วางแผนเรื่องอาหาร/เครื่องดื่ม              14.เตรียมทำประกาศนียบัตร
 • 15.เตรียมยานพาหนะ                         16.เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
 • 17.วางแผนและเตรียมพิธีเปิด/ข่าว ปชส.            18.เตรียมพร้อมสถานที ยานพาหนะ อาคาร(ห้องประชุม)
 • 19.เตรียมห้องกิจกรรมย่อย                            20.ดูแลความสะอาดห้องประชุมแต่ละวัน
 • 21.เตรียม Agenda พิธีเปิด รายชื่อผู้อบรม               22.เตรียมคำกล่าว
 • 23.เตรียมแบบประเมินผล                        24.ดูแลงบประมาณให้เป็นตามแผน
 • 25.ดูแลการฝึกอบรมให้เป็นตามแผน               26.จัดให้มีผู้ช่วยวิทยากรประจำห้องอบรมในแต่ละวัน
 • 27.จัดรถรับส่งวิทยากร/ยานพาหนะดูงาน          28.ผู้ประสานผู้บริหารแวะเวียนตรวจความพร้อม
 • 29.ตรวจข้อมูลจำเป็นผู้อบรม(ที่อยู่/โทรฯ)          30.จัดการดูแลผู้เข้าอบรมขากลับให้เรียบร้อย/ประทับใจ
 • 31.ประชุมระหว่างทีมวิทยากร/ทีมบริหาร AAR              32.ส่งวัสดุ/อุปกรณ์คืนต้นสังกัด
 • 33.ทำรายงานการเงิน                           34.ทำรายงาน/ประเมิน ส่งเจ้าของทุน(หรือผู้จ้าง)
 • 35.จดหมายขอบคุณ                             36.นำ AAR /ผลประเมินมาปรับปรุง
 • 37.สรุปรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา       
 •       ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการร่างแบบมอบหมายงาน / กิจกรรม สำหรับหัวหน้าทีม/โครงการ มีการทำบันทึกการมอบหมายงาน เป็นคราวๆไป และติดประกาศ ณ.จุดลงเวลาการปฏิบัติงานศูฯย์ฯ(หากทีมงานฯมีข้อเสนอแนะโปรดแจ้งที่คุณเอียงฟ้า)
 •           พิชัย เล่งพานิชย์
                                                                                                                                                                    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลขานุการศูนย์บริการวิชาการความเห็น (1)

คนพัสดุ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
ขอให้อบรมบล็อกเพิ่ม อีกนะครับมีประโยชน์มาก