ข้อยกเว้นของการเรียกเงินคืน

ก้อนดิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เงินที่ไม่ต้องส่งคืนตามกำหนด
เงินยืมทดรองจ่ายที่เป็นการยืมเพื่อเป็นเงินยืมแทนเงินเดือน อนุโลมให้ส่งคืนเมื่อเงินออกจากกองคลัง ซึ่งในบางครั้งอาจจะนานเกิน 30 วัน ก็จะยังไม่มีการทวงถาม หรือหักคืนจากเงินเดือน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เงินยืมทดรองจ่ายความเห็น (0)