ขั้นตอนในการทำเรื่องจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ เป็นการทำเรื่องที่ใหม่สำหรับหน่วยงาน  จึงทำให้การทำเรื่องไม่ค่อยถูกขั้นตอน ต้องมีการแก้ไขบ่อย ๆ ทำให้เสียเวลามากในการดำเนินการ