การจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนแรก จะต้องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน(TOR)