จัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เป็นวิธีการที่ดี สามารถตรวจสอบได้

การจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนแรก จะต้องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน(TOR)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ความเห็น (0)