สรุป พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

สรุป  พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

 

          พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

         องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

 

 

 

พนักงานส่วนท้องถิ่น

 

         หมายถึง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายจัดตั้ง ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายจัดตั้ง ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น

 

 

 

          ม. ๕ การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง ให้มีคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                           เป็นประธาน

 

2. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด                         จำนวน3 คน                       

 

3. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด                          จำนวน 4 คน

 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                    จำนวน 4 คน

 

 

 

       ม.๖ คุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 

                ๑  มีสัญชาติไทย

 

                ๒  มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์

 

                ๓  ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ

 

                ๔  ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ

 

                ๕  ไม่เป็นผู้ดำดงตำแหน่งทางการเมือง

 

                ๖  ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 

                ๗  ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้มีตำแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง

 

         บุคคลซึ่งได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ

 

 

 

 

 

   ม.๗ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนราชการ  

 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

 

เมื่อตำแหน่งว่างสามารถดำเนินการ เลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ทันที

 

ในระหว่างที่ยังมิได้คัดเลือกกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างตามวรรคสองและยังมีกรรมการเหลืออยู่เกินกึ่งหนึ่ง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

 

 

 

ม.๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง  

 

๑  ตาย

 

๒  ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ

 

๓  เป็นบุคคลล้มละลาย

 

๔  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

 

๕  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖

 

๖  ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

 

 

 

ม.๑๐ การประชุมคณะกรรมการ  

 

         ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมในการประชุมในการประชุม วินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน 

 

 

 

ม.๑๓ กำหนดหลักเกณฑ์อำนาจหน้าที่  

 

๑ กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

 

๒ กำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง

 

๓ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก บรรจุ

 

๔ กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน

 

๕ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนำและชี้แจง

 

        คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น และการดำเนินการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

 

 

 

ม.๑๔ การกำหนดหลักเกณฑ์และการดำเนินการ  

 

         ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจกำหนดให้สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนั้น แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบ

 

มาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด

 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดตามมาตรา 13 ให้ประกาศโดยเปิดเผย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น และจัดส่งสำเนาให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ

 

 

 

ม.๑๕ การออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  

 

         ให้เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด  แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารจังหวัดก่อน

 

         การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด

 

 

 

ม.๑๖ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมาตรฐาน  

 

๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

๒  ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน    ผู้อำนวยการสำนัก

 

     งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมการปกครอง

 

๓  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน ๖ คน

 

    ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้นำความใน 

 

 

 

มาตรา 10 และมาตรา 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

 

 

 

จักรพันธุ์  วิเศษสุข  

 

รหัสนักศึกษา 535310132  

 

ห้องเรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าวังผาประชารัฐวิทยาคาร  

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กฏหมายการศึกษาของจักรพันธุ์ความเห็น (0)