สมรรถนะของครู (ID-Plan)

สมรรถนะ เป็นคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคล ซี่งมีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลหรือเป็นไปตามเกณฑ์ หรือการมีผลงานที่โดดเด่นกว่าในการทำงานหรือสถานการณ์นั้น สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (Teachers and     personnels competency) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งเกิดจากการรวมความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะ(Character) ทัศนคติ (Attitude) และแรงจูงใจ (Motivation) ของบุคคล และส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานตาม         บทบาทหน้าที่อย่างโดดเด่น

องค์ประกอบสมรรถนะ มี 3 ประการ คือ
            1. ความรู้ (Knowledge)
            2. ทักษะ (Skills)
            3. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes)

ประเภทของสมรรถนะ มี 2 ประเภท คือ
            1. สมรรถนะหลัก (Core Competency)
                        1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
                        1.2 การบริการที่ดี
                        1.3 การพัฒนาตนเอง
                        1.4 การทำงานเป็นทีม

            2. สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency)
                        สมรรถนะประจำสายงานเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทำให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้ผลและแสดงคุณลักษณะพฤติกรรมได้เด่นชัดเป็นรูปธรรม โดยเป็นคุณลักษณะเฉพาะสำหรับสายงานครู คือ
                        2.1 การออกแบบการเรียนรู้
                        2.2 การพัฒนาผู้เรียน
                        2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โลกใหม่แห่งการเรียนรู้ของครูสุภาวดี

คำสำคัญ (Tags)#ครู#คุณลักษณะพื้นฐาน

หมายเลขบันทึก: 369300, เขียน: 25 Jun 2010 @ 19:42 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 00:26 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำให้เรามีสมรรถนะด้านต่าง ๆ มากขึ้น

สวัสดีค่ะ

แวะมาเยี่ยมและให้กำลังใจในการทำงานนะ