สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

อ.บุหลัน กุลวิจิตร

ลงชื่อได้ไม่เกิน 4 กลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 4 คน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน information worldความเห็น (4)

IP: xxx.44.135.35
เขียนเมื่อ 

เจกิตาน์ สราญฤทธิชัย 05530044

ชลธิชา พงษ์ภัทรวดี 05530061

พรรณรัตน์ องค์เจริญใจ 05530205

สุพิชฌาย์ ฐิติสุทธิโชติ 05530385

คณะอักษรศาสตร์

วัชระ ชัยกรสกุล
IP: xxx.157.207.146
เขียนเมื่อ 

1.นาย วรวุฒ ขาวเงิน รหัส 05530308

2.นาย วัชระ ชัยกรสกุล รหัส 05530316

3.น.ส. วาสนา จันทะรัง รหัส 05530320

4.น.ส. แววดาว พุทธรักขิโต รหัส 05530338

คณะอักษรศาสตร์

ประภัสสร มังกรกิม
IP: xxx.44.135.35
เขียนเมื่อ 

นวจรรย์ สุนทรวาที รหัส 05530742

ประภัสสร มังกรกิม รหัส 05530745

ปิยะนาถ บริสุทธิ์นฤดม รหัส 05530749

พิชชาพัชร โชติมงคลกุล รหัส 05530756

คณะอักษรศาสตร์

WICHAYUT
IP: xxx.44.135.39
เขียนเมื่อ 

1. น.ส.ชนกานต์ พิศิษฐวานิช รหัส 05530217

2. นายวิชยุตม์ ทองคำ รหัส 05530326

3. น.ส.สุภัค เขียวประเสริฐ รหัส 05530625

4. น.ส.อัจฉรา แซ่ฉั่ว รหัส 05530630

คณะอักษรศาสตร์