ผมได้เข้าร่วมปรึกษาหารือ ลปรร เพื่อปรับการนำเสนอวารสาร ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการพิมพ์เป็นกระดาษ โดยปรับรูปแบบที่เป็นวารสาร electronic

  เปิดโอกาสให้มีการ ลปรร กับผู้เขียนบทความได้ โดย สมัครเป็นสมาชิก และ สามารถแสดงความคิดเห็น เพื่อต่อยอดความรู้ในเรื่องที่สนใจ เพื่อให้เกิด ชุมชนนักปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ สิ่งที่จะปรับเปลี่ยนจะเป็นเวทีเพื่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้เขียน และ ผู้อ่าน ซึ่งน่าจะทำให้เป็นวารสารที่มีชีวิตชีวาครับ

JJ