ข้าพเจ้าได้เข้ารับการอบรม นสก ระดับกลาง ทำให้เข้าใจในการพัฒนาคนถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่จะเอื้ออำนวยให้การดำเนินงานขององค์การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคนให้พร้อมร้บการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน การปฎิบัติธรรมทำให้รู้ถึงการทำจิตใจให้ก้าวไปสู่คุณงามความดี ผลของการปฎิบัติธรรมทำให้มีสติดีขึ้น มีความอดทน มีการให้อภัย มีเมตตา สรุปแล้วการปฎิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด อบรมช่วง Training ระหว่างวันที่ 16-26 ก.ค.2549 จะมาต่อค่ะ