แม่กน  คือ  คำที่ออกเสียง  น  สะกด 
 คำที่ออกเสียง  น  สะกด  ได้แก่  คำที่มี  น  ญ  ณ  ร  ล  ฬ  เป็นตัวสะกดและ

   อ่านออกเสียงเหมือน  น  สะกด  เป็นคำในมาตราแม่  กน
ดังนั้น  ถ้าคำใดสะกดด้วย  น  แสดงว่าเป็นคำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา
ส่วน     คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กน  คือคำที่สะกดด้วย 
ญ  ณ  ร  ล  ฬ  แต่อ่านออกเสียงเหมือนมี   น  สะกด
เช่น   บริวาร   อ่านว่า   บอ-ริ-วาน
กาลเวลา   อ่านว่า   กาน-เว-ลา
คร่ำครวญ   อ่านว่า   คร่ำ-ครวน
กาฬ  อ่านว่า   กาน

4. บล็อกนี้ใช้เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นทางด้านวิชาการ และอื่นๆ ได้

5. เวปนี้คุณครูสามารถ นำเสนอเนื้อหาการเรียนการสอนในสาระที่ตนรับผิดชอบให้กับผู้เรียนได้เป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งถือว่าคุณครูได้นำ ICT มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง